اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

فاضلاب

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁبی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ای است ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻴﺎز دارد. افزایشﺟﻤﻌﻴﺖ جهانی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ استخراج ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﺪن توسط ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی مختلف زﻳستی و صنعتی ﺑﺸﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ باعث شده است زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑحران ﺁب را در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ صدا در ﺁوردﻩ اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣوضوع از دو ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ بررس می‌باشد:

1 -اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗحت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ:

  • اضافه شدن ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ها در منابع آبی
  •  ﺁزﻣﺎﻳﺸات ﮐﻴﻔﻲ ﺁب
  •  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردها در تصفیه آب

سیر تکاملی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب و اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

  • مرحله کلرزنی در آخرین مرحله تصفیه آب
  • اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ازون و ﭘﺮﺗﻮدهی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در تصفیه آب
  • اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳیستم ازون، ﺑﻮﻳﮋﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﮐسیژن ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ

2 -بالا رفتن ﮐﻴﻔﻴﺖ تصفیه آب به ویژه روستاها, شهرها, ﮐﺸﺎورزی و صنعتی. ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺎﺧﻪ ای از علوم ﻣحیط زیست می‌باشد ﮐﻪ اصول ﺑﻨﻴﺎدی ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ را در ﻣسائل ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ دارد. هدف اصلی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تصفیه فاضلاب ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣحیط زیست اﺳﺖ ﺑﻪ طوری ﮐﻪ ﺑﺎ اصول ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣسائل اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ هماهنک باشد.

فرآیند های ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و فاضلاب ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ از ﻧﻴﺮوهای ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ استفاده می‌شود ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮی دارد که ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ معرفی می‌شوند. عملیات ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﺣﺬف ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ها از ﻃﺮﻳﻖ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زیست ﺷﻨﺎﺳﻲ صورت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان عملیات واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ شناسایی می‌شوند، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهای واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ در هم ترکیب ﺷﺪﻩ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ همچون ﺁﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮی و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از فعالیت های ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ قسمت اﻋﻈﻢ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺪا ﺷﻮد. در ﺳﺎل های اخیر کارخانجات صنعتی ﮐﻪ پسماندهای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ های ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی میسپارند زیاد شده اند. ﺑﺎ توجه ﺑﻪ پیامدهای ﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻓﻀﻮﻻت، ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑسیار ﮐﻢ، دربیشتر ملتها درهم ریختن ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی صنعتی، ﮐﻪ ممکن است به طور ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺼﻔﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، دوباره ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار می‌گیرند. ﺑﺮ روی بیشتر ﻓﺮ ﺁﻳﻨﺪهای واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب وﺳﻴﻊ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای، از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺎرﺑﺮد و اﺟﺮا، صورت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دگرگونیهای ﻓﺮاوان در عملیات صورت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺁﻳﻨﺪها و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪی اﺑﺪاع و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺷﺮاﻳﻁ زیست محیطی ﺁﺑﻬﺎی ﺳﻄحی و رودﺧﺎﻧﻪ ها رو ﺷﻬﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﻴستمهای ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺪ. هر ﭼند که بیشتر ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی اﻧسانی را ﻣﻲتوان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﺮد، وﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب صنعتی ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهای ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎﺿﺮ، ﻗﺎﺑﻞ شیرین کردن نمی‌باشد و یا مقدار ﮐﻤﻲ را می توان ﺗﺼﻔﻴﻪ کرد.

3 -مراحل ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب در تصفیه آب: ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻲ یکی از آلودگی های عمده می‌باشد. ﺁب این توانایی را دارد اﻧﻮاع ﻣﻴﮑﺮوارگانیسم ها که شامل اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬﺎ, ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ, اﻧﮕﻠﻬﺎ و وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﻮد. ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺁب، ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮐلیفرﻣﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻲ است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>