اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

تعداد و تواتر نمونه ها باید به گونه ای باشد که نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آن ها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل به میزان ذکر شده در سه بند زیر باشند.

میلگرد_فولادی

 • به ازای هر 50000 کیلوگرم وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه.
 • از هر قطر یک سری نمونه.
 • از هر نوع فولاد یک سری نمونه.

آزمون هایی که باید بر روی میلگرد انجام شود:

 • آزمون کشش.
 • آزمون سنجش ابعاد و وزن.
 • آزمون خمش.
 • آزمون خمش مجدد.
 • آزمون خستگی.
 • آزمون تعیین ترکیب شیمیایی.
 • ضوابط الزامی میلگرد های مصرفی.

مشخصات هندسی میلگرد:
رواداری طول ها و قطرهای میلگرد ها و آج های این مقاطع آجدار باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 باشد.

ضوابط و الزامات قطر اسمی انواع میلگرد های ساده و آجدار، قطر زمینه میلگرد های آجدار (d1) و نیز قطر خارجی مقاطع آجدار (d2)، مطابق جدول 9-10-20 می باشد.

سایر ویژگی های آرماتور باید مطابق با استانداردهای ملی مربوطه باشد.

مشخصات مکانیکی میلگرد:
میلگرد ها زمانی از نظر مکانیکی قابل قبول شناخته می شوند که یکی از شرایط بندهای شماره 9-10-7-2-1 یا 9-10-7-2-2 و به طور همزمان همه شرایط بندهای 9-10-7-2-3 و 9-10-7-2-4 و 9-10-7-2-7 که در ذیل می آیند برآورده نمایند.

1-2-7-10-9 در تمامی 5 آزمونه میلگرد انتخابی باید رابطه زیر برقرار باشد:

 • ( fy , obs) i ≥ fyk.

fy , obs تنش تسلیمی که در آزمایش کشش بر روی میلگرد های مصرفی مورد نظر عملا به دست می آید (MPa)

fyk مقاومت مشخصه میلگرد های فولادی، کمترین تنشی که تنش تسلیم حداکثر 5 درصد از نمونه های فولادی کمتر از آن باشد (MPa)

2-2-7-10-9 در صورتی که تمام یا بخشی از شرایط بند 9-10-7-2-1 برآورده نشود، 5 آزمونه دیگر انتخاب می شود. نتایج 10 آزمونه در بندهای 9-10-7-2-1 و 9-10-7-2-2 باید در رابطه زیر صدق کند.

فرمول

Fy , obs,m متوسط مقادیر fy,obs برای آزمونه های میلگرد

S انحراف معیار برای آزمونه های میلگرد

3-2-7-10-9 در هر یک از آزمونه های مذکور در بندهای 9-10-7-2-1 و 9-10-7-2-2 باید تمامی روابط زیر برقرار باشد.

فرمول2

Fsu تنشی که تنش نهایی حداکثر 5 درصد از نمونه های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد

Fsu , obs مقاومت کششی میلگرد های فولادی، یعنی مقاومت حد نهایی که در آزمایش کشش بر روی آزمونه های مورد نظر به دست می آید.

4-2-7-10-9 به عنوان ضابطه شکل پذیری، ازدیاد طول نسبی دو طول معیار، یکی به طول 10 برابر و دیگری به طول 5 برابر قطر میلگرد (یعنی 10 € و 5€) باید حداقل برابر با مقادیر مندرج در جدول 9-10-21 باشد.

آزمون خمش سرد بر روی نمونه هایی با طول حداقل 250 میلی متر که مستقیما از خط تولید به دست آمده و هیچ گونه عملیات مکانیکی (از جمله تراشکاری) بر روی آن اعمال نشده است انجام می شود

. روش آزمون خمش سرد مطابق استاندارد ملی ایران صورت می گیرد.

در آزمون خمش مجدد، نمونه های آزمون که مشابه نمونه های خمش سرد است به میزان 90 درجه در دمای محیط خم و سپس نمونه به مدت حداقل نیم ساعت تا دمای 100 درجه سلسیوس گرم می شود.

پس از آنکه نمونه سرد شده و به دمای محیط رسید آن را با نیروی پیوسته و یکنواخت به میزان 20 درجه برمی گردانند.

میلگرد زمانی از نظر هریک از آزمون های خمش قابل قبول تلقی می گردد که پس از خمش، هیچ گونه ترک، شکستگی یا سایر عیوب (مطابق استانداردهای ملی مربوطه) در آن ایجاد نگردد و مشاهده نشود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>