اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

بتن

در تحلیل سا زه پل ها سختی خمشی و سختی پیچشی اعضای سازه را می توان بر اساس مقطع ترک نخورده بدون د ر نظر گرفتن میلگردها، یا بر اساس مقطع ترک خورده، با در نظر گرفتن میلگردها محاسبه کرد. در مواردی که تحلیل سازه بر اساس مقطع تر ک خورده انجام می شود باید با توجه به سطح تنش موجود در قطعه و این که قطعه تحت خمش تنها یا فشار و خمش قرار می گیرد، برای میزان ترک خوردگی و سختی متناسب با آن فرض مناسبی در نظر گرفت.

به هر حال فرض در نظر گرفته شده در تمام مراحل تحلیل باید یکسان باشد. در پل های با عرشه تیر دال سختی تمام عرشه را می توان در محاسبات منظور کرد. تغییرات هندسی مقاطع نظیر تأثیر ماهیچه ها نیز باید در محاسبات سختی منظور شوند.

طول دهانه مؤثر

طول دهانه موثر برای عضوی که با تکیه گاه های خود یکپارچه نباشد باید معادل فاصله محور تا محور تکیه گاه ها یا طول آزاد دهانه به اضافه ارتفاع عضو، هرکدام کوچک تر است، در نظر گرفته شود.طول دهانه موثر برای عضوی که با تکیه گاه های خود یکپارچه است، باید معادل فاصله محور تا محور تکیه گاه ها در نظر گرفته شو د. در اعضایی که طول تکیه گاه آنها بیشتر از دو برابر ارتفاع موثر آنهاست، طولی از عضو را که اضافه بر ارتفاع موثر عضو روی تکیه گاه است می توان صلب فرض کرد.طول دهانه موثر برای اعضای طره با گیرداری کامل برابر با طول آزاد آنهاست.

بارگذاری در طراحی پل های بتنی

عامل های مستقیم مانند بارهای مرده، بارهای زنده و اثرات ناشی از آن مانند ضربه و نیروی گریز از مرکز و نیروی طولی وارد به عرشه پل، فشار ناشی از اثر خاک یا جریان آب، اثر باد.عامل های غیر مستقیم مانند اثر زلزله، ارتعاشات، تغییرات دما، جم عشدگی بتن و نشست تکیهگاه ها.

عامل های حین ساخت مانند بارهای ناشی از وزن قالب داربست و بتن ریزی یک جزء از پل بر روی اجزای دیگر.تمامی بارهای وارد به پل ها، بجز بارهای ناشی از زلزله، باید بر اساس ضوابط نشریه شماره 139 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان آیین نامه بارگذاری پل ها تعیین شوند.

کنترل در حالت حدی بهره برداری

کنترل قطعات مختلف سازه در دو حالت حدی تغییر شکل ها و ترک خوردگی ها باید براساس محدود بودن تغییر شکل های ایجاد شده در قطعه یا میزان بازشدگی ترک در مقطع، تحت اثر بارهای بهر ه برداری، صورت بگیرد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>