اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

ماده ی1
تردد وسایل نقلیه ای که ابعاد و اوزان آن ها، بدون بار، یا پس از بارگیری محموله، دست کم، از یکی از ابعاد یا اوزان زیر، تجاوز نماید، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده، و برای تردد آن ها، باید پروانه ی عبور صادر شود. این گونه وسایل نقلیه، در این دستورالعمل، وسایل نقلیه ی ترافیکی، محموله ی آن ها، محموله ی ترافیکی، و شرکت هایی که با داشتن مجوزهای لازم، مبادرت به حمل ونقل این گونه محموله می نمایند، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، نامیده شده اند.

 1. عرض: 2.60 متر (دو متر شصت سانتی متر)
 2.  ارتفاع: 4.5 متر (چهار متر و نیم)
 3. طول:
  1. کامیون دو محور 10متر (ده متر)
  2. کامیون با یدک 12 متر (دوازده متر)
  3. تریلی 4 چهار محور و بیش تر 16.5 متر (شانزده متر و نیم)
 4.  وزن: 40 تن

تبصره ی یک: چنان چه در محورهایی از راه های ارتباطی کشور، به دلیل موانع موجود، محدودیت های ارتفاع کم تر از 50/4 متر اعمال گردد، تردد وسایل نقلیه ی با ارتفاع کم تر از 50/4 متر نیز، در محورهای فوق، مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

تبصره ی دو :حداکثر میزان بیرون مانده گی بار، از مرکز آخرین محور وسایل نقلیه، در کامیون ها، 3 متر، و در تریلی ها 5 متر، حداکثر میزان جلو آمدگی بار، از مرکز اولین محور وسیله ی نقلیه، 50/1 متر می باشد. وسایل نقلیه ای که میزان بیرون مانده گی، یا جلوآمده گی بار آن ها، بیش از مقادیر فوق باشد، تحت هیچ شرایطی، اجازه ی تردد در راه های کشور را ندارد.

ماده ی 2
جرثقیل هایی که میزان وزن آن ها، یا میزان جلوآمده گی طول دکل آن ها، از مقادیر مندرج در جدول 1 ضمیمه تجاوز نکند، مجاز هستند، با رعایت مقررات این دستورالعمل، در جاده های کشور، تردد کنند. درغیر این صورت، مجاز به تردد در جاده های کشور نبوده، و باید، توسط وسیله ی نقلیه ی دیگری، حمل شوند.

ماده ی 3
سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، با اعلام به شرکت های حمل ونقل جاده ای، و شرکت های حمل ونقل وابسته به نهادهای دولتی، پس از برگزاری آزمون، درخصوص مفاد دستورالعمل، نحوه ی صدور پروانه ی عبور، و مقررات حمل ونقل جاده ای، با داشتن شرایط زیر، مجوزهای لازم را، برای جابه جایی محموله های ترافیکی، به آن ها ارائه، تا براساس مفاد این دستورالعمل، نسبت به صدور پروانه ی عبور، و جابه جایی محموله های ترافیکی، اقدام نمایند.

 1.  قبولی در آزمون مربوط، با کسب حداقل 80 درصد نمرات (توسط مدیرعامل یا مدیر فنی)
 2.  داشتن مجوز فعالیت دایم در حمل ونقل جاده ای

ماده ی 4
محموله هایی که پس از بارگیری، از نظر ابعاد و اوزان، براساس مفاد ماده ی 1، مشمول ضوابط این دستورالعمل باشند، تنها باید توسط شرکت های حمل ونقل دارای مجوز حمل ونقل ترافیکی، از سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور (شرکت های حمل ونقل ترافیکی)، و بار بارنامه، و پروانه ی عبور مربوط، صادر شده توسط آن ها، جابه جا شوند.

تبصره: شرکت های حمل ونقل بین المللی، که به جابه جایی محموله های ترافیکی مبادرت می ورزند، درصورت دارانبودن مجوز حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا با همکاری یک شرکت حمل ونقل ترافیکی، محموله را، در قلمرو کشور ایران، و در قالب مفاد این دستور العمل حمل نمایند. در این حالت، صدور بارنامه ی داخلی، الزامی نیست.

ماده ی 5
سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، می تواند بخشی از فعالیت های اجرایی این دستورالعمل، به جز مقررات فصل دهم را، به انجمن شرکت های حمل ونقل فوق سنگین و ترافیکی، واگذار، و بر فعالیت آن ها نظارت نماید.

عملیات حمل و نقل

ماده ی 6
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا علاوه بر رعایت مقررات عمومی حمل ونقل، کلیه ی شرایط و ضوابط مربوط به حمل ونقل محموله های ترافیکی، در هر سفر را، برابر مفاد این دستورالعمل، از مبدا (محل بارگیری)، تا مقصد (محل تخلیه)، در پروانه ی عبور، مطابق فرم الف ضمیمه، به صورت تایپ شده، و بدون خدشه و خراش، درج، پس ازممهورنمودن به مهرهای مدیر فنی و شرکت، به راننده، یا نماینده ای که به همراه وسیله ی نقلیه اعزام می نمایند، تحویل دهند.

تبصره ی یک :درصورتی که فضای فرم الف ضمیمه، برای درج توضیحات لازم، درخصوص مسیرهای طولانی کافی نباشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می باید مسیر حمل را، به چندین قسمت تقسیم نموده، و برای هر قسمت از مسیر، پروانه ی عبور جداگانه صادر نمایند.

تبصره ی دو :درصورتی که به کارگیری فن آوری های پیشرفته در حمل ونقل جاده ای، زمینه ی رعایت موثرتر و کارآمدتر مفاد این دستورالعمل را فراهم نماید، به کارگیری آن ها، با رعایت استاندارد مربوط، و تایید سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، بلامانع است.

ماده ی 7
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند، قبل از صدور بارنامه، و پروانه ی عبور، نسبت به حصول اطمینان از وضعیت فنی وسیله ی نقلیه، مطابق مفاد آیین نامه ی حمل ونقل بار و مسافر، مدت تعطیلی و لغو پروانه ی فعالیت شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای، و بارگیری، مطابق مقررات، هم چنین، از مهار مناسب محموله، اقدام نمایند.

ماده ی 8
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا قبل از صدور پروانه ی عبور، برای جابه جایی محموله های ترافیکی، نسبت به بررسی مسیر عبور، و محدودیت های وزن و ارتفاع موجود، هم چنین، آخرین تغییرات انجام شده در این دستورالعمل، و محدودیت های وزن و ارتفاع، که در سایت اینترنتی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، به روز می شود، و یا از طریق ادارات کل، و سازمان های حمل ونقل پایانه های استان ها اعلام می گردد، اقدام نمایند.

ماده ی 9
ساعات مجاز حرکت وسایل نقلیه ی ترافیکی، از نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب، تا نیم ساعت قبل از غروب آفتاب، می باشد. از این رو، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می باید برنامه ی زمانی سفر وسایل نقلیه را، با درج دقیق ساعت حرکت، در مناطق مختلف کشور، و نیز، در ماه های مختلف سال، به نحوی تنظیم نمایند که توقف آن ها، در زمان های مناسب، و در توقف گاه های مشخص، در مسیر تعیین شده برای حرکت، صورت گیرد.

تبصره ی یک :شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می توانند محموله های ترافیکی را، که در آن ها، عرض، از 3 متر، طول کل، از 19 متر، وزن کل، از 40 تن، و ارتفاع، از 80/4 متر تجاوز ننماید، با رعایت مفاد تبصره ی ماده ی 21 این دستورالعمل، به شرط آن که محدودیت های ارتفاع کم تر از 80/4 متر، در مسیر وجود نداشته باشد، در هتگام شب نیز، جابه جا کنند.

تبصره ی دو :شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می توانند در شهرهایی که محدودیت تردد وسایل نقلیه در روز اعمال می گردد، یا در روستاهایی که به دلیل عبور از کنار گذر پل ها، یا مواردی از این قبیل، حرکت وسایل نقلیه در روز خطرآفرین است، در شب، بین ساعت 12 شب تا 5 صبح، از منطقه ی موردنظر، عبور کنند.

ماده ی 10
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، در روزهایی که به مناسب های خاص، از طرف سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، یا پلیس راه ناجا، دارای ممنوعیت تردد اعلام می شوند، مجاز به جابه جایی محموله ی ترافیکی نمی باشند. چنان چه در محورهایی از مسیرهای ارتباطی کشور، حرکت وسایل نقلیه ی ترافیکی، ممنوع تشخیص داده شود، فهرست محورهای مذکور، در سایت اینترنتی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، یا از طریق سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان، و شرکت های حمل ونقل ترافیکی، اعلام می گردد.

ماده ی 11
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در پایان هر ماه، نسخه ی دوم، و دیسکت حاوی اطلاعات کلیه ی پروانه های عبور صادرشده، در آن ماه، هم چنین، نسخه ی اول کلیه ی پروانه های صادره شده، متعلق به یک ماه را، به سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان ها، تحویل، و فرم های جدید دریافت نمایند. سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان ها نیز، موظفند تا پروانه های عبور صادرشده، هم چنین، توضیحات ارائه شده، توسط پلیس راه را، به صورت تصادفی، مورد بررسی قرارداده، و مراتب تخلفات شرکت های حمل ونقل ترافیکی را، درخصوص رعایت مفاد این دستورالعمل، در صدور پروانه ی های عبور، یا رعایت ضوابط و شرایط مندرج در آن ها، جهت اجرای ماده ی 50 این دستورالعمل، به دفتر ایمنی و ترافیک، گزارش نمایند.
تبصره مهلت تحویل نسخه های اول پروانه های عبور صادرشده، برای آن دسته از محموله هایی که، به دلیل ویژه گی های فنی، یا بروز مشکلات غیرقابل پیش بینی، بیش از یک ماه، در مسیر حرکت بوده اند، پس از تخلیه ی محموله، می باشد.

مقررات مربوط به وزن

ماده ی 12
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا قبل از اقدام به حرکت وسایل نقلیه، اوزان گروه های محوری وسایل نقلیه را کنترل، و با جدول 2 ضمیمه (جدول مربوط به اوزان مجاز وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی)، تطبیق نمایند. وسایل نقلیه ای که بارگیری آن ها، مطابق اوزان محوری مجاز، صورت نگرفته باشد، تحت هیچ شرایطی، مجاز به حرکت و تردد، در راه های کشور نیستند.

محورهایی از وسایل نقلیه، که فاصله ی مراکز آن ها، کم تر از 2 متر باشد، در یک کشور محوری، محسوب می شوند، در غیر این صورت، در گروه های محوری جداگانه، به حساب می آیند. با وجود این، محورهای 4 تایی در کمرشکن ها، به صورت دو گروه محوری جداگانه، درنظر گرفته می شوند. کد انواع وسایل نقلیه، و فواصل محوری آن ها، به همراه آرایش گروه های محوری، در جدول شماره ی 3 ضمیمه، ارائه شده است.

تبصره ی یک: پلیس راه، درصورت تشخیص، یا درخواست سازمان حمل ونقل و پایانه های استان، محور عبور وسیله ی نقلیه، نسبت به کنترل تصادفی اوزان گروه های محوری وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، در مکانی که سطح باسکول، بیش تر از 4 سانتی متر نسبت به اطراف آن، اختلاف سطح نداشته باشد، اقدام، و درصورت مشاهده ی موارد تخلف، مطابق مفاد فصل دهم این دستورالعمل، اقدام می نمایند.

با وجود این، درصورت تطبیق اوزان گروه های محوری، با مقررات، تعداد دفعات توزین تصادفی وسیله ی نقلیه، در هر مسیر (مبدا تا مقصد)، نباید از دو بار، که بار دوم آن، با کسب نظر رییس قرارگاه پلیس راه استان انجام می شود، تجاوز کند، مگر این که تغییراتی در نحوه ی بارگیری وسیله ی نقلیه، به وجود آمده باشد.

تبصره ی دو :وسایل نقلیه ای که آرایش بار محوری آن ها، در جدول شماره ی 3 ضمیمه، ارائه نشده است، نباید در حمل ونقل ترافیکی، مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ی 13
ادارات کل راه و ترابری، موظف هستند تا درصورت تغییر، در ظرفیت باربری پل های حوزه ی استحفاظی خود، مراتب را به انضمام محاسبات فنی لازم، به سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور اعلام، تا پس از بررسی و تایید، در فهرست پل های دارای محدودیت، قرار گیرند.

تبصره:  تا زمانی که محدودیت ظرفیت پل های موضوع این ماده، توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، تایید نشده باشد، هیچ کدام از دستگاه های نظارت کننده، مانند سازمان حمل ونقل و پایانه ها، پلیس راه، یا اداره ی کل راه و ترابری استان، مجاز به جلوگیری از تردد وسایل نقلیه نیستند. در صورت جلوگیری از تردد وسیله نقلیه، دستگاه نظارت کننده، براساس مقررات جاری کشور، مسول جبران هزینه های تحمیل شده به شرکت حمل ونقل ترافیکی، و صاحب کالا می باشد.

ماده ی 14
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، مجاز به عبور وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، از روی پل هایی که به دلایل فنی، دارای محدودیت وزن پایین تر از میزان مجاز بارگیری وسایل نقلیه، یا گروه محوری اوزان باشند، نیستند.

ازاین رو، ضمن درج فهرست پل هایی از این قبیل، در پروانه ی عبور، موظف هستند تا دست کم، 3 روز قبل از زمان عبور، از کنار گذر پل ها، موضوع را به اداره ی راه و ترابری محل اطلاع داده، و مراتب عبور از کنار گذر پل ها را، در صورت جلسه، مطابق فرم ضمیمه، تکمیل، به انضمام نسخه ی اول پروانه ی عبور، به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان، تحویل نمایند. فرم تکمیل شده، باید تا تخلیه ی محموله، به همراه وسیله ی نقلیه بوده، درصورت لزوم، به منظور کنترل، به مامورین پلیس راه، ارائه گردد.

تبصره ی یک: رعایت مفاد این ماده، برای حرکت وسایل نقلیه ی بدون بار، الزامی نیست.

تبصره ی دو: درصورتی که، پل های دارای محدودیت، واقع در مسیر، دارای کنارگذر نباشند، و امکان احداث آن نیز، وجود نداشته باشد، شرکت های حمل ونقل، موظف هستند تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

تبصره ی سه: ادارات کل راه و ترابری، موظفند تا، حداکثر ظرف 24 ساعت پس از زمان اعلام شده، توسط شرکت حمل ونقل ترافیکی، برای عبور از کنارگذر پل ها، نسبت به اعزام نماینده، برای نظارت بر عبور محموله، از کنارگذر پل ها اقدام نمایند، در غیر این صورت، مسول جبران هزینه های مربوط به توقف وسیله ی نقلیه و محموله، برای شرکت حمل ونقل، و صاحب کالا، می باشند.

ماده ی 15
عبور محموله های فوق سنگین، که مجموع وزن کشنده، بوژی و محموله ی آن، بیش از 96 تن باشد، از روی پل های با دهانه ی بیش از 10 متر، ممنوع است. این گونه از پل ها، مشمول مقررات ماده ی 14 این دستورالعمل می باشند.

تبصره _درصورتی که مجموع وزن بوژی، و محموله، درمورد وسایل نقلیه ی موضوع این ماده، کم تر یا مساوی 96 تن باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می توانند با عبوردادن کشنده، به طرف دیگر پل، بوژی و محموله را، با حداکثر سرعت 5 کیلومتر در ساعت، به وسیله ی دستگاه وپنچ، یا بکسلف به طرف دیگر پل بکشند. ادارات راه و ترابری نیز، با رعایت مفاد ماده ی 14، موظف به هم کاری در این خصوص، می باشند.

ماده ی 16
چنان چه محموله ی ترافیکی، از جمله، وسایلی نظیر بلدوزر، لودر، گریدر، بیل مکانیکی و... باشد، که دارای توان حرکتی مناسب، در عبور از کنارگذر پل ها هستند، و پل، دارای محدودیت کم تر از وزن کل وسیله ی نقلیه باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، مجاز هستند تا محموله را، بدون واردشدن آسیب و صدمه، به تأسیسات راه، از کنار پل، عبور داده، و وسیله ی نقلیه نیز، بدون محموله، پس از عبور از روی پل، اقدام به سوارنمودن مجدد محموله نماید.

این گونه اقدام، در حمل ونقل ترافیکی، به منزله ی عبور از کنارگذر پل محسوب شده، و ادارات راه و ترابری نیز، با رعایت مفاد ماده ی 14، موظف به هم کاری می باشند.

ماده ی 17
مسولیت احداث کنارگذر، در مورد پل های واقع در مسیر، که دارای ظرفیت محدود باربری هستند، به عهده ی شرکت حمل ونقل ترافیکی می باشد، و ادارات کل راه و ترابری، موظف هستند تا با شرکت های حمل ونقل، در احداث کنارگذر پل ها، به نحوی که به تأسیسات و ابنیه ی فنی راه، صدمه وارد ننماید، هم کاری کنند.

تبصره _به منظور اقتصادی بودن احداث کنارگذرها، در مسیرهای مهم حمل ونقل ترافیکی، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می توانند تعدادی از کنارگذرها را، به صورت دایمی احداث، و مسولیت مرمت و نگه داری آن ها را نیز، به عهده گیرند.

علایم هشداردهنده و اسکورت

ماده ی 18
برای حرکت وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، باید خودروهای سواری، یا وانت اسکورت، با علایم و تجهیزات هشداردهنده، دیگر وسایل نقلیه را، از تردد وسایل نقلیه ی ترافیکی، آگاه نمایند. به این منظور، خودروهای اسکورت، به نحو زیر تعیین می گردد:

 •  اگر وزن کل (وسیله ی نقلیه با محموله) وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، بیش از 50 تن، و تا 62 تن باشد، یک خودرو، و اگر بیش تر از 62 تن باشد، دو خودرو، برای اسکورت لازم است.
 •  اگر طول کل وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، بیش از 20 متر، و تا 22 متر باشد، یک خودرو، و اگر بیش تر از 22 متر باشد، دو خودرو، برای اسکورت لازم است.

تبصره ی یک _تعداد خودروهای اسکورت لازم برای هر وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، برابر با حداکثر مقادیر حاصله از بندهای الف تا ج این ماده می باشد. با وجود این، تردد در قسمت هایی از مسیر که، خطوط رفت وبرگشت آن ها، از هم جدا شده باشند، حداکثر یک خودرو، به عنوان تعداد اسکورت، در آن قسمت از مسیر، تعیین می گردد، حتا اگر، بیش ترین تعداد اسکورت، براساس بندهای الف تا ج، دو دستگاه باشد.
تبصره ی دو_ خودروی اسکورت وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، تنها باید از نوع سواری، یا وانت، بدون نقص فنی باشد و استفاده از انواع دیگر وسایل نقلیه، نظیر مینی بوس، ون، و...، به عنوان اسکورت، ممنوع است.

ماده ی 19
خودرو اسکورت، باید دارای علایم و تجهیزات زیر باشد:

 1. چراغ گردان، به رنگ زرد، که وسط سقف نصب شده باشد
 2.  تابلویی که روی آن، کلمات احتیاط، و محموله ی ترافیکی، نوشته شده باشد
 3.  یک عدد پرچم قرمزرنگ، به ابعاد 50×50 سانتی متر، با دو خط شبرنگ، به عرض 5 سانتی متر، مطابق با استاندارد EN471، که در سمت چپ ستون وسط خودرو، نصب شده باشد
 4.  چراغ چشمک زن الکتریکی، از نوع آذرخشی (XENON)
 5.  جعبه ی کمک های اولیه ی درمانی
 6.  یک عدد کپسول آتش نشانی 4 کیلویی، از نوع بالن داخل، دارای تاریخ اعتبار مصرف

ماده ی 20
وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، باید دارای لوازم و تجهیزات زیر باشند:

 1. چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی، از نوع آذرخشی (Xenon)
 2. چهار عدد مثلث شب رنگ، یا تابلو سه وجهی
 3.  دو عدد گوه، برای ثابت نگه داشتن وسیله ی نقلیه، هنگام توقف
 4. یک عدد جعبه ی کمک های اولیه ی درمانی
 5.  یک عدد کپسول آتش نشانی، با ظرفیت دست کم 6 کیلو، از نوع بالن داخل، دارای تاریخ اعتبار مصرف

تبصره_ انرژی چراغ های الکتریکی بند 1، باید مستقل از باطری خودرو تامین گردد.

ماده ی 21
چنان چه وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، محموله ای با عرض بیش از 4 متر را حمل می نماید، باید چهار گوشه ی طرفین محموله، با چراغ های گردان، یا چشمک زن آذرخشی (Xenon)، مشخص شود. درصورتی که عرض محموله، از مقدار فوق تجاوز ننماید، ولی طول کل محموله، و وسیله ی نقلیه، بیش از 2 متر باشد، دو گوشه ی عقب طرفین محموله، باید با چراغ های گردان، یا چشمک زن آذرخشی (Xenon)، مشخص شوند.

تبصره _وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، که تردد آن ها، براساس مفاد این دستورالعمل، نیاز به همراهی اسکورت نداشته باشند، با هر ابعاد و اوزانی، باید مجهز به دو عدد چراغ چشمک زن، از نوع آذرخشی (Xenon)، یا چراغ گردان، به رنگ زرد، نصب شده، یکی روی اتاق وسیله ی نقلیه، و دیگری، در انتهای محموله باشد.

ماده ی 22
چراغ های جلوی وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، و اسکورت های آن ها، باید درحین حرکت، روشن باشند.

ماده ی 23
درصورتی که، یک خودروی اسکورت، برای همراهی وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، تعیین گردد، خودرو باید در جلوی وسیله ی نقلیه، حرکت کند. درصورت تعیین دو خودروی اسکورت، برای وسیله ی نقلیه، یک خودرو باید در جلو، و دیگری در عقب وسیله ی نقلیه، حرکت کند.
تبصره_ در مسیرهایی که خطوط رفت وبرگشت آن ها، از یکدیگر جدا شده اند، خودروی اسکورت، باید در عقب وسیله ی نقلیه، حرکت کند.

ماده ی 24
خودروی اسکورتی که در جلوی وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی حرکت می کند، ملزم است فاصله ای حداکثر تا 150 متر، وخودروی اسکورتی که در عقب وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی حرکت می کند، ملزم است فاصله ای حداکثر تا 100 متر را، با وسیله ی نقلیه ی ترافیکی، در طول مسیر، حفظ کند.

ماده ی 25
وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، تنها مجاز به توقف در پارکینگ های مناسب می باشند، و هنگام توقف وسایل نقلیه، باید با استفاده از گوه، ثابت نگه داشته شوند. پارکینگ مناسب، به محلی اطلاق می گردد، که لبه ی بار، یا وسیله ی نقلیه، پس از توقف در آن، حداقل 3 متر از لبه ی راه، فاصله داشته باشد.
تبصره _درصورت بروز موارد خاص و اضطراری، که وسیله ی نقلیه، در مکانی غیر از مکان های فوق، مجبور به توقف شود، رعایت موارد زیر الزامی است:

 1.  درصورت توقف وسیله ی نقلیه در شب، یک چراغ الکتریکی، به فاصله ی 70 متر از جلو، یکی به فاصله ی 70 متر از عقب، و دو عدد، در پهلوی وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، در سمت جاده، قرار گیرد.
 2. درصورت توقف وسایل نقلیه در روز، یک مثلث شب رنگ، به فاصله ی 70 متری از جلو، یکی به فاصله ی 70 متری از عقب، و دو عدد، در پهلوی وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، و در سمت جاده قرار گیرد.

ماده ی 26
کلیه ی راننده گان، و خدمه ی همراه وسایل نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، و اسکورت های آن ها، درصورت توقف وسیله ی نقلیه، یا انجام عملیات حمل ونقل، و کنترل های لازم، موظف به استفاده از لباس های شب رنگ، و روزرنگ، مطابق استاندارد EN471 می باشند.

سرعت مجاز

ماده ی 27
سرعت مجاز وسایل نقلیه س حامل محموله ی ترافیکی و اسکورت های آن، به شرح زیر تعیین می گردد:

 •  سرعت مجاز وسایل نقلیه، با طول کل تا 20 متر، 60 کیلومتر، بین 20 تا 30 متر، 45 کیلومتر، و بیش از 30 متر، 40 کیلومتر در ساعت می باشد.
 • سرعت مجاز وسایل نقلیه، با عرض بین 60/2 تا 3 متر، 60 کیلومتر، بین 3 تا 4 متر، 45 کیلومتر، و بیش از 4 متر، 40 کیلومتر در ساعت می باشد.
 •  سرعت مجاز وسایل نقلیه، با ارتفاع 50/4 تا 5 متر، 60 کیلومتر، بین 5 تا 6 متر، 45 کیلومتر، و بیش از 6 متر، 40 کیلومتر در ساعت می باشد.
 •  سرعت مجاز وسایل نقلیه، با وزن کل بین 40 تا 62 تن، 60 کیلومتر، بین 62 تا 96 تن، 45 کیلومتر، و بیش از 96 تن، 30 کیلومتر در ساعت می باشد.

تبصره _سرعت مجاز وسایل نقلیه، برابر با حداقل مقداری است که با توجه به بندهای "الف تا د" این ماده، تعیین می گردد. باوجود این، رعایت مقررات مربوط به سرعت ایمن، و تابلوهای محدودیت سرعت نصب شده در جاده ها، الزامی است.

ماده ی 28
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا میزان حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه را، با تابلویی دایره ای شکل، به قطر 25 سانتی متر، با رنگ سفید، و نوشته ی مشکی، و حاشیه ی قرمز، به عرض 3 سانتی متر، که در سمت چپ و عقب وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی نصب شده باشد، به اطلاع دیگر راننده گان برسانند.

ماده ی 29
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا صفحات تاخوگراف، از نوع استاندارد، با سوراخ گلابی شکل، به تعداد راننده گان، و روزهای سفر وسیله ی نقلیه را، با درج تاریخ استفاده، و شماره ی پلاک وسیله ی نقلیه، ممهور، و در اختیار راننده (راننده گان)، یا نماینده ای که به همراه وسیله ی نقلیه اعزام می نمایند، قرار دهند.

از این رو، راننده، یا راننده گان، موظف هستند تا صفحه ی مربوط به تاریخ مشخص، و متعلق به خود را، در تاخوگراف قرار داده، و درصورت درخواست پلیس راه، ارائه نمایند. علاوه براین، ضرورت دارد تا صفحات 7 روز قبل عمل کرد وسیله ی نقلیه، و راننده گان، و صفحات مربوط به یک ماه گذشته، در شرکت حمل ونقل ترافیکی، موجود باشند.

تبصره _سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان ها، با همکاری پلیس راه، نسبت به بررسی تاخوگراف وسایل نقلیه، به صورت تصادفی اقدام، و درصورت بروز تخلف، ضمن اعمال مقررات فصل دهم، مراتب را به دفتر ایمنی و ترافیک، گزارش می نمایند.

با این وجود، مامورین پلیس راه، می توانند نسبت به کنترل تاخوگراف وسایل نقلیه، برابر مقررات موجود در ماده ی 724 قانون مجازات اسلامی، هم چنین، رعایت سرعت و ساعت کار مجاز راننده گان، مطابق قوانین و مقررات مربوط، و مقررات فصل دهم این دستورالعمل، اقدام نمایند.

مقررات مربوط به ارتفاع

ماده ی 30
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا مسیر حمل محموله ی ترافیکی را، به نحوی تعیین کنند که، کلیه ی محدودیت های ارتفاع، در مسیر، که دارای ارتفاع مجاز کم تر از ارتفاع وسیله ی نقلیه و محموله باشند، در پروانه ی عبور، ذکر، و ضرورت عبور از کنارگذر نیز، قید گردد. درصورت عدم وجود کنارگذر، یا عدم امکان احداث آن، از مسیرهای جایگزین دیگر، استفاده نمایند.

تبصره بخشی از محدودیت های ارتفاع، شامل تونل ها، پل های مربوط به تقاطع های غیرهم سطح، و تقاطع های راه آهن (گذرگاه ها)، که در سایت اینترنتی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور، موجود، و به روزرسانی شده، یا از طریق سازمان های حمل ونقل و پایانه های استان ها اعلام می شود، دردست رس هستند، ولی برای بخشی دیگر از محدودیت های ارتفاع، نظیر لوله های آب رسانی، پل های عابر پیاده، یا محدودیت های ارتفاعی که در محدوده ی شهری قرار می گیرند، و در سایت فوق موجود نیست، شرکت حمل ونقل ترافیکی، موظف است تا قبل از اقدام به تعیین مسیر، یا صدور پروانه ی عبور، نسبت به بررسی دقیق مسیر حمل، اقدام نماید.

ماده ی 31
چنان چه ارتفاع وسیله ی نقلیه و محموله، بیش از 6 متر باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در طول مسیر، مراتب را به ادارات برق منطقه ای اطلاع داده، و با موافقت آن ها، نسبت به ادامه ی مسیر، یا درصورت لزوم، قطع و وصل مجدد هادی های برق، که با جاده تلاقی دارند، اقدام نمایند.

ماده ی 32
درصورتی که محدودیت های ارتفاع (کم تر از ارتفاع کل وسیله ی نقلیه و محموله)، مربوط به تونل ها باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا، حداقل 3 روز قبل از زمان عبور از کنارگذر تونل را، به اطلاع اداره ی راه و ترابری محل رسانده، و در زمان اعلام شده، نماینده ی شرکت حمل ونقل ترافیکی، در محل حاضر، و بر عبور وسیله ی نقلیه، از کنارگذر تونل، نظارت داشته باشد.

تبصره _رعایت مفاد تبصره ی 3 از ماده ی 14، در اجرای این ماده، در مورد عبور از کنارگذر تونل ها نیز، الزامی است.

ماده ی 33
درصورتی که ارتفاع وسیله ی نقلیه و محموله، بیش از ارتفاع مجاز غیرقابل عبور، در گذرگاه های راه آهن باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا، حداقل 3 روز قبل از زمان عبور، از روی ریل مجاور گذرگاه، مراتب را به شرکت راه آهن منطقه، اطلاع داده، سپس با هماهنگی نماینده گی شرکت راه آهن منطقه، از روی ریل مجاور گذرگاه، عبور نمایند.

تبصره: رعایت مفاد تبصره ی 3 از ماده ی 14، با درنظرگرفتن شرکت راه آهن منطقه، به جای اداره ی راه و ترابری، در اجرای این ماده نیز، الزامی است.

ماده ی 34
احداث کنارگذر، در مورد تونل ها و گذرگاه های راه آهن دارای محدودیت ارتفاع نیز، مشمول مفاد ماده ی 17 این دستورالعمل، و تبصره ی آن، می باشد.

ماده ی 35
درصورتی که محموله، به دلیل داشتن ارتفاع کم تر از حد مجاز، روی یکدیگر قرار گرفته باشد، ارتفاع کل آن، تحت هیچ شرایطی، نباید از 4.5 متر تجاوز کند.

مقررات مربوط به عرض

ماده ی 36
میزان عرض محموله ی ترافیکی، پس از بارگیری، باید به نحو مناسب، اندازه گیری، و بیش ترین عرض، در مورد محموله هایی که دارای عرض یک سان، در طول وسیله ی نقلیه نیستند، به عنوان عرض، درنظر گرفته شود.

ماده ی 37
بارگیری و حمل محموله های ترافیکی، با عرض بیش از 5 متر، با وسایل نقلیه ی دارای بارگیری کفی، ممنوع است. چنان چه ضرورت حمل چنین محموله هایی وجود داشته باشد، محموله باید، با درنظرگرفتن وزن، توسط کمرشکن مناسب، حمل شود.

ماده ی 38
درصورتی که عرض کل وسایل نقلیه، بین 4 تا 6 متر باشد، به تشخیص پلیس راه، یک دستگاه خودرو پلیس راه، می تواند وسیله ی نقلیه را، در مکان هایی که تردد وسایل نقلیه، با عرض بین مقادیر فوق، خطرآفرین است، همراهی کند.
بنابراین، در این شرایط، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در مسیر، مراتب را به مامورین پلیس راه، اطلاع داده، و نظر پلیس راه را، درخصوص لزوم، یا عدم لزوم همراهی، با وسیله ی نقلیه، به طورکتبی، دریافت دارند.

ماده ی 39
درصورتی که عرض محموله ی ترافیکی وسیله ی نقلیه، بیش از 6 متر باشد، یکی از وسایل نقلیه ی متعلق به پلیس راه، وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی را، در طول مسیر، همراهی، و درصورت لزومف نسبت به هدایت ترافیک سایر وسایل نقلیه، و توقف احتمالی آن ها، اقدام می نماید. بنابراین، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در طول مسیر، هماهنگی های لازم را، با پلیس راه محل، به عمل آورند.

تبصره ی یک_ در راه های فرعی، راه های روستایی، و راه هایی که نظارت پلیس راه، به صورت دایم در آن ها صورت نمی گیرد، شرکت حمل ونقل ترافیکی، موظف است تا یکی از اسکورت های آموزش دیده را، با تمامی تجهیزات، و علایم هشداردهنده ی مناسب، به کار گمارده، و نسبت به هدایت دیگر وسایل نقلیه، اقدام کند.
تبصره ی دو _مامورین پلیس راه، می توانند درصورت تشخیص، فعالیت اسکورت مربوط به تبصره ی یک این ماده راه، به عهده گیرند، و شرکت حمل ونقل ترافیکی نیز، موظف به همکاری، می باشد.

ماده ی 40
درصورتی که محموله ی ترافیکی، به دلیل داشتن عرض کم تر از عرض بارگیر وسیله ی نقلیه، درکنار هم قرار گرفته باشد، تحت هیچ شرایطی، نباید از بغل وسیله ی نقلیه، بیرون بماند.

مقررات مربوط به طول

ماده ی 41
درصورتی که، طول محموله، غیرقابل تفکیک، با درنظرگرفتن مفاد تبصره ی دو از ماده ی 1، بیش از طول بارگیرهای موجود در حمل ونقل جاده ای باشد، محموله باید توسط بارگیری منفصل، حمل شود، به نحوی که، قسمت انتهایی بارگیر، دارای سیستم های کنترل ترمز و روشنایی، وابسته به سیستم وسیله ی نقلیه، باشد.

ماده ی 42
چنان چه طول محموله و وسیله ی نقلیه، بیش از 40 متر باشد، اسکورت ها موظف هستند تا هنگام عبور وسیله ی نقلیه، در پیچ ها، یا تونل ها، اقدام به توقف سایر وسایل نقلیه نمایند، و وسیله ی نقلیه ی حامل محموله ی ترافیکی، بتواند از محور وسط پیچ، یا تونل، عبور نماید. محورهای عقب این گونه از وسایل نقلیه، درصورت منفصل بودن، باید دارای صفحه ی گردان باشند.

تبصره _پلیس راه، درصورت تشخیص، می تواند در مسیرهای از قبل تعیین شده، مقررات این ماده را، برای وسایل نقلیه ی با طول بین 30 تا 40 متر نیز، اعمال نماید.

ماده ی 43
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، موظف هستند تا قبل از اقدام به صدور پروانه ی عبور، برای وسایل نقلیه ای با طول کل بیش از 30 متر، نسبت به بررسی مسیر، اقدام، و محل تمام نقاطی که، تردد وسایل نقلیه، با طول فوق، برای دیگر وسایل نقلیه، مخاطره آمیز است را، مشخص، و به منظور کنترل های لازم، برای هدایت دیگر وسایل نقلیه، دراختیار راننده، یا نماینده ی اعزامی همراه وسیله ی نقلیه، قرار دهند.

ماده ی 44
درصورتی که محموله ی ترافیکی ای، به دلیل داشتن طول کم تر از طول بارگیر وسیله ی نقلیه، پشت سر هم قرارگرفته باشد، تحت هیچ شرایطی، نمی تواند از عقب وسیله ی نقلیه، بیرون بماند.

مقررات خاص

ماده ی 45
شرکت های حمل ونقل ترافیکی، که محموله هایی نظیر کمباین، بلدوزر، سایدبوم، و فینیشر را، حمل می نمایند، به شرطی می توانند قطعات جداشده ی این گونه محموله ها، شامل دروکن، تیغه، لوله گذار و آسفالت پخش کن را نیز، حمل کنند، که ضمن بازکردن آن ها، و رعایت وزن مجاز، موضوع ماده ی 12، مقررات مربوط به مواد 34، 40 و 44 این دستورالعمل را نیز، به طور کامل، رعایت نموده باشند. در غیر این صورت، باید قطعات جداشده را، با وسیله ی نقلیه ی دیگری حمل کنند.

ماده ی 46
تردد وسایل نقلیه ی ترافیکی، در آزادراه ها، یا راه هایی که به طور کلی، برای تردد وسایل نقلیه ی حامل بار، ممنوع اعلام شده اند، مجاز نیست. درصورتی که برای حمل محموله ی ترافیکی، مسیر دیگری، غیر از آزاد راه، یا راه های ذکرشده (به تشخیص سازمان حمل ونقل و پایانه ها، یا رییس قرارگاه پلیس راه استان محل عبور)ف وجود نداشته باشد، شرکت های حمل ونقل ترافیکی، می توانند با هماهنگی پلیس راه استان، در این گونه راه ها، یا بخشی از آن ها، با رعایت موارد ایمنی، تردد، و در اولین خروجی ممکن، از آن ها، خارج شوند.

نظارت و تخلفات

ماده ی 47
درصورتی که مامورین پلیس راه، یا سازمان حمل ونقل و پایانه های استان، به عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، در صدور پروانه ی عبور، یا عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه ی عبور، درحین حمل، واقف شوند، می باید ضمن متوقف نمودن وسیله ی نقلیه، در پارکینگ مناسب، مراتب را، به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان محل توقف نیز، گزارش نمایند.

سازمان حمل ونقل و پایانه های استان محل توقف، ضمن بررسی، مراتب را جهت تعیین تکلیف نهایی حمل محموله، و ابلاغ به شرکت حمل ونقل صادرکننده ی پروانه ی عبور، به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان محل صدور پروانه ی عبور، اطلاع می دهد.

دراین صورت، شرکت حمل ونقل ترافیکی، موظف است، ، ضمن پرداخت خسارت احتمالی وارده به راه، و ابنیه ی فنی، مطابق مقررات، نسبت به صدور پروانه ی عبور دیگری، برای ادامه ی مسیر حرکت وسیله ی نقلیه، اقدام، و سازمان حمل ونقل و پایانه های استان محل توقف نیز، گزارش کامل موضوع را، به همراه اصل پروانه ی عبور، و اسناد لازم، جهت اجرای ماده ی 50 این دستورالعمل، به دفتر ایمنی و ترافیک، ارسال نماید.

تبصره _درصورت امتناع شرکت حمل ونقل ترافیکی صادرکننده ی پروانه ی عبور، از پذیرش مسولیت، یا عدم همکاری، یا وجود اختلاف نظر، با سازمان حمل ونقل و پایانه های استان محل صدور پروانه ی عبور، مراتب به دفتر ایمنی و ترافیک، گزارش، و نظر آن دفتر، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ی 48
درصورتی که شرکت ها، یا موسسات حمل ونقل، بدون صدور پروانه ی عبور، اقدام به حمل محموله ای نمایند، که از نظر ابعاد و اوزان، مشمول این دستورالعمل باشد، به نحو زیر اقدام می گردد:

 1.  چنان چه شرکت متخلف، دارای مجوز حمل ونقل ترافیکی باشد، برای ادامه ی مسیر، پروانه ی عبور، صادر، و اقدام یادشده، مطابق ماده ی 50 این دستورالعمل، مورد رسیده گی قرار خواهد گرفت.
 2.  درصورتی که شرکت، یا موسسه ی حمل ونقل، دارای مجوز حمل ونقل ترافیکی نباشد، شرکت، یا موسسه ی حمل ونقل نیز، در کمیسیون ماده ی 12 آیین نامه ی حمل ونقل بار و مسافر، و مدت تعطیلی، و لغو پروانه ی فعالیت شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای، مطرح، و حسب نظر کمیسیون، از یک ماه تا یک سال، به لغو موقت پروانه ی فعالیت، و درصورت تکرار، به لغو دایم پروانه ی فعالیت، محکوم خواهد شد.

ماده ی 49
درصورتی که وسایل نقلیه، بدون داشتن بارنامه، و پروانه ی عبور، اقدام به جابه جایی محموله ی ترافیکی نمایند، وسیله ی نقلیه، در پارکینگ مناسب، متوقف، و ادامه ی مسیر، از طریق صاحب کالا، و با مسولیت یک شرکت حمل ونقل ترافیکی دیگر، با صدور بارنامه، و پروانه ی عبور، و رعایت مفاد قانون الزام شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای، به استفاده از صورت وضعیت و بارنامه، امکان پذیر خواهد بود.

ماده ی 50
دفتر ایمنی و ترافیک، ضمن بررسی عمل کرد شرکت های حمل ونقل ترافیکی، درخصوص رعایت مفاد این دستورالعمل، در صدور پروانه های عبور، یا رعایت مفاد آن، در هنگام جابه جایی محموله ی ترافیکی، براساس گزارش های ارسالی پلیس راه، و سازمان حمل ونقل و پایانه های استان، درصورت بروز تخلف، پس از احتساب امتیاز منفی، براساس جدول شماره ی 4 ضمیمه ی این دستورالعمل، به نحو زیر اقدام نماید:

 1.  درصورت مجموع حداقل 20 امتیاز منفی، به مدت دو ماه، جلوگیری از صدور پروانه ی عبور، برای محموله های ترافیکی
 2. درصورت مجموع حداقل 35 امتیاز منفی، به مدت شش ماه، جلوگیری از صدور پروانه ی عبور، برای محموله های ترافیکی، و لغو موقت پروانه ی فعالیت، از یک ماه تا سه ماه، براساس تصمیم کمیسیون ماده ی 12 آیین نامه ی حمل ونقل بار و مسافر، و مدت تعطیلی و لغو فعالیت شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده ای
 3. درصورت مجموع حداقل 50 امتیاز منفی، به مدت یک سال، جلوگیری از صدور پروانه ی عبور، برا ی محموله های ترافیکی، و لغو موقت پروانه ی فعالیت، از سه ماه تا یک سال، براساس تصمیم کمیسیون نام برده
 4. درصورت مجموع حداقل70 امتیاز منفی، لغو موقت پروانه ی فعالیت، به مدت بیش از یک سال، یا لغو دایم آن، براساس تصمیم کمیسیون نام برده

احکام صادرشده در اجرای این ماده، از طریق دفتر ایمنی و ترافیک، به سازمان حمل ونقل و پایانه های استان، اعلام، و سازمان یادشده، موظف است درمورد جلوگیری از صدور پروانه ی عبور، برای محموله های ترافیکیف به طور مستقل، و درمورد لغو موقت پروانه ی فعالیت (جلوگیری از فعالیت حمل ونقل جاده ای)، با هماهنگی نیروی انتظامی، براساس مفاد آیین نامه ی نام برده، اقدام نماید.

تبصره ی یک _درصورت برخورد قانونی با شرکت های حمل ونقل ترافیکی، و صدور حکم، یا گذشت بیش از دوسال از زمان بروز تخلف، معادل 20 درصد، از امتیاز منفی، موضوع صدور حکم، یا امتیاز منفی، مربوط به تخلف، در سابقه ی تخلف شرکت، باقی خواهد ماند.

تبصره ی دو_ اجرای مقررات مربوط به این ماده، در صدور و اجرای احکام، مانع از اعمال مقررات، توسط مامورین پلیس راه، و پرداخت خسارات وارده، براساس مقررات جاری کشور، نخواهد بود.

تبصره ی سه _درصورت بروز هرکدام از این موارد، ذکرشده در مواد 47، 48، و 49، به وسیله ی نقلیه، زمانی اجازه ی حرکت داده خواهد شد که، تمامی مفاد این دستورالعمل، در مورد وسیله ی نقلیه، محموله، و اسناد و مدارک مربوط، رعایت، و خسارات وارده به راه و ابنیه ی فنی نیز، پرداخت شده باشد.

ماده ی 51
این دستورالعمل، در 51 ماده، و 34 تبصره، تدوین، و کلیه ی دستورالعمل ها، و مقررات مغایر مرتبط با موضوع حمل ونقل ترافیکی، براساس آن، لغو می گردد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
محمد مهدی الهی:
باسلام باکمرشکن هفت محور درصورت حمل باردونگله ای ویا بیشتر مشروط براینکه بیرون ماندگی نداشته باشد ازنظر وزن مجاز به حمل چند تن می باشم .باتشکر.
پاسخ زینگ:
سلام. لطفا برای ثبت سفارش یا حمل بار، اپلیکیشن زینگ را از اینجا دانلود نمایید.

حسین دهقانی:
سلام واقعا ممنون خیلی چیزهای خوب بدردبخورب معلوماتم اضافه شد واقعا جامع و کامل بود دستتون درد نکنه
فاطمه نداف:
با سلام چنانچه محموله ترافیکی در میانه راه واژگون گردد و راننده فوت کند وضعیت پرداخت قراداد چگونه انجام خواهد شد؟ آیا کرایه بار کامل پرداخت می گردد؟
صمد مشمولی سهلان:
با عرض سلام و خسته نباشید،تریلی حامل بار ترافیکی به عرض ۳/۵ متر بدون هیچ گونه چراغ و علائم هشداری در نقطه پرتردد و شلوغ شهر شب پارک کرده و در حال استراحت بودند، ماشین بنده با بار تریلی تصادف کرده،لطفا راهنمایی فرماییدمقصر حادثه از نظر قانون چه کسی می باشد؟بی نهایت سپاسگزارم.
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>