اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

فصل اول تعاریف
ماده 1: در این تصویب‏ نامه واژه‏ های زیر به جای عبارت ‏های مشروح مربوط به کار می‏ رود:
 کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
 منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری صنعتی
 سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده ‏اند.
 قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372مجلس شورای اسلامی
 شورای‏ عالی: شورای ‏عالی مناطق‏ آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی
 شعبه شرکت یا مؤسسه: شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج ازمنطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‏باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‏شود.
 نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیار دهنده محسوب می‏شود.

فصل دوم ایجاد و وظایف واحد ثبتی
ماده 2: سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی تأسیس می‏کند.

ماده 3: وظایف واحد ثبتی عبارتنداز:

 •  ثبت شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
 •  ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
 •  ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
 •  ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
 •  پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
 •  ثبت شرکتها و مؤسسات اعتباری بارعایت آیین‏نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
 •  ثبت شرکت‏های بیمه مقررات حاکم در مناطق آزاد

فصل سوم تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی
ماده 4: هر شرکت یا مؤسسه‏ای که درمنطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می‏شود.
تبصره 1 از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت‏های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور - به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور - شرکت قانونی محسوب شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره 2 هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‏نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‏های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5: انواع شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر قوانین ایران می‏توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‏ ها تحت قوانین موضوعه امکان‏پذیر است.

ماده 6: تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‏ نامه و دستورالعمل‏ های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‏ شود.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده ‏اند و به موجب اساس نامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است. از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‏ اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‏کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت‏ های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده 7: ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:

 •  اظهارنامه ثبت
 •  اساسنامه شرکت
 •  صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 •  صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
 •  گواهی بانکی از یکی ازبانک‏ های منطقه مبنی بر تودیع حداقل %35سرمایه نقدی
 •  مجوز فعالیت درمنطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

تبصره 1 درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی) به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور( رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره 2 کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (8) این تصویب‏نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره 3 در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.

ماده 8: اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‏های اشخاص حقوقی خارجی علاوه برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد:

 •  نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
 •  نوع شرکت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آن
 •  مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران
 •  تابعیت شرکت یا مؤسسه
 •  میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه
 •  آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه
 •  مرجع ثبت، شماره محل (شهر وکشور) و تاریخ ثبت شرکت یامؤسسه در خارج از ایران
 •  فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
 •  سایر شعب و نمایندگی‏های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام (در صورت تأسیس)
 •  اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت ‏دار دریافت کننده ابلاغ‏ها و اخطاریه ‏ها
 •  قبولی مدیر یا مدیران شعب ونمایندگی‏ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب‏ نامه
 •  نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‏کنندگان شرکت یا مؤسسه

تبصره نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده 9: اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و براساس قوانین ومقررات حاکم درمنطقه، فعالیت می‏نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر برثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است، به تقاضاکننده ثبت بدهد.

ماده 10: اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساس نامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده 11: هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده‏ های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده 12: واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13: تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری - صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می ‏گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب ‏نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده 15: ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام می‏ گیرد و حاوی نکات زیر می‏ باشد به عمل می‏ آید:

 •  نام و نام خانوادگی بازرگان
 •  تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
 •  تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
 •  تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
 •  اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
 •  شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند5 ماده 3 این تصویب‏ نامه به عمل آمده است.
 •  رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
 •  سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ماده 16: واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ ربط در سازمان ارسال کند.

ماده 17: اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‏ شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده 18: اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‏ نامه اسم خود را ثبت می‏ نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‏ های فروش و سفارش و هرنوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‏ برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم سایر مقررات
ماده 19: پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‏شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده 20: هزینه ‏های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می‏ شود، دریافت می‏گردد.

ماده 21: از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‏نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هرصورت این گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده 22: دستورالعمل‏ های اجرایی این تصویب‏ نامه و فرم‏ های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‏ نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
نماد اعتماد الکترونیک ساماندهی گواهی شامد ثبت نرم افزار
نماد اعتماد الکترونیک نشان ملی ثبت گواهی شامد ارشاد

         

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.


مخفی کردن >>