اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

رانندگی بیشتر از ده ساعت مجاز نیست و چنانچه راننده مجبور به سفر بیش از ده ساعت بود شرکت ها که اعم از شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی حمل بار هستند موظفند از راننده کمکی استفاده کنند.

تمامی رانندگان حمل و نقل و کامیون های باری کشورکه طبق تعریف قانون، فعالیت آنان فقط مربوط به حمل و نقل از طریق جاده بوده است و ظرفیت بارگیری آن ها بیش از 3٫5 تن است؛ موظف به رعایت تمامی بندها و قوانین این دستورالعمل هستند. رانندگی بیشتر از ده ساعت مجاز نیست و چنانچه راننده مجبور به سفر بیش از ده ساعت بود شرکت ها که اعم از شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی حمل بار موظفند از راننده کمکی استفاده کرده و برنامه زمانی توقف رانندگان در محل های مناسب را در اختیار آنان قرار دهد.

تحویل تاخوگراف مهرشده
شرکت های حمل و نقل موظف به خودداری از تحویل بار و صدور بارنامه به رانندگان فاقد صلاحیت که کارت هوشمند و یا دفترچه کار ندارند؛ و همچنین رانندگانی که طبق ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات محروم از فعالیت هستند و رانندگان فاقد تاخوگراف یا همان سرعت نگار دو سفر آخر و آخرین سفر خالی ناوگان مربوطه هستند، به علاوه موظف به تحویل تعداد کافی صفحه تاخوگراف استاندارد به مهر شرکت و دربرگیرنده نام راننده و مشخصات کارت هوشمند و شماره بارنامه به رانندگان هستند.

لزوم مجهز شدن ناوگان های باری به تاخوگراف
در مراحل اول تا سوم برنامه زمان بندی و طبق ماده های 4 و 5 این دستورالعمل، قرار بود کامیون های تولیدی سال 65 و بالاتر از آن در مدت شش ماه تا یک سال به دستگاه تاخوگراف مجهز شوند و مرحله اول زمان بندی طرح نیز به ناوگان باری تولیدی سال 81 و به بالا به دلیل نصب دستگاه تاخوگراف ازسوی شرکت های تولیدکننده تعلق گرفته بود که اجرا شد.

وظایف رانندگان مشمول طرح ساعت کار رانندگان حمل بار چیست؟

 • رانندگی بر روی ناوگان باری بدون تاخوگراف بر طبق برنامه زمان بندی تعیین شده مجاز نیست.
 • رانندگان موظف به تنظیم ساعت دستگاه با ساعت رسمی کشور در سفرهای دارای بار هستند.
 • حتی پس از تحویل بار و دریافتت بارنامه و تا پایان سفر تاخوگراف باید همراه راننده باشد.
 • رانندگان باید صفحات تاخوگراف را در درون دستگاه قرار داده و شرایط کاری مختلف مانند بارگیری، سفر و استراحت را روی دستگاه تنظیم کنند.

طبق ماده 11:
رانندگان حتی موظف به استفاده از تاخوگراف در حین سفرهای خالی از بار نیز می باشند و ثبت نام، شماره خودرو و برگ فعالیت، کارت هوشمند، تاریخ، مسافت و مبدا حرکت خود بر پشت صفحه ضروری است.

پلیس به صورت تصادفی تاخوگراف ها را کنترل می کند
بر طبق ماده 18 پلیس موظف است به صورت تصادفی اقدام به کنترل ساعت کار رانندگان از طریق توقف آنان و نیز بررسی صحت و سلامت تاخوگراف ها در طول راه های کشور و همچنین اقدام به آن خودرو ها در صورت مشاهده تخلف از سمت راننده و موسسات حمل و نقل، طبق آیین نامه فعالیت شرکت ها و موسسات حمل و نقلی با آنان برخورد کند.

ابطال موقت و دائم گواهینامه رانندگان حمل بار در صورت رعایت نکردن ساعات کار مجاز
این دستورالعمل شامل 5 فصل و 22 ماده بوده که تمامی رانندگان حمل بار موظف به انجام تمامی مواد و تبصره های آن می باشند و با متخلفان برخورد قانونی به عمل آمده و اقداماتی جدی مانند ابطال موقت یا دائم دفترچه کار و گواهینامه آنان صورت می گیرد.

ماده‌ی 1

فرهنگ واژگان این دستورالعمل به شرح زیر است:

 • وسایل نقلیه ی عمومی جاده ای بار: به کلیه ی وسایل نقلیه ی عمومی جاده ای گفته می شود که فعالیت آن ها، فقط، حمل ونقل عمومی بار، از طریق جاده است، و ظرفیت بارپذیری آن، بیش از 5/3 تن می باشد.
 • شرکت حمل ونقل: کلیه ی شرکت ها، موسسات، و نهادهای دولتی حمل ونقل بار، که در صنعت حمل ونقل فعالیت می نمایند، اعم از شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی، و موسسات حمل ونقل بار.
 • راننده: هر فردی که با وسایل نقلیه ی عمومی بار، راننده گی نماید، و دارای دفترچه ی کار (کارت هوشمند) معتبر باشد، خواه این راننده گی برای مدتی کوتاه باشد، خواه به عنوان راننده ی کمکی، جهت مواقع نیاز، در وسیله مستقر شده باشد.
 •  رانندگی: مدت زمانی است که راننده، با وسیله ی نقلیه، درحال حرکت بوده است، و زمان های توقف، در طول سفر، هم چنین، توقف در مبدا و مقصد را شامل نمی شود.
 • شبانه روز: یک بازه ی 24 ساعتی است که از هر زمانی می تواند آغاز شود.

ماده‌ی 2
رانندگی وسایل نقلیه ی عمومی بار، در راه ها، فقط در مدت 10ساعت در شبانه روز مجاز خواهد بود. درصورتی که، سفر وسیله ای بیش از 10 ساعت پیش بینی شود، و موسسه ی مربوطه، برنامه ی سفر آن را، یک سره تنظیم کرده باشد، باید راننده ی کمکی، با وسیله ی نقلیه همراه آماده کند و نام راننده ی کمکی را در برنامه درج کند.

تبصره وسایل نقلیه ی زیر، از شمول این دستورالعمل مستثنا است:

 • وسایل نقلیه ی عمومی بار، که سرعت مجاز آن ها، کمتر از30 کیلومتر برساعت است.
 • وسایل نقلیه ی عمومی بار، که در شرایط بحران، و با مجوز مراجع ذی ربط، در عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرند.

تبصره درصورتی که سفر وسایل نقلیه، بیش از 10 ساعت به طول انجامد، و راننده ی کمکی نیز پیش بینی نشده باشد، شرکت حمل ونقل موظف است برنامه ی زمانی توقف رانندگان در محل های مناسب را، به نحوی که بیش از 10ساعت کار، در 24 ساعت رخ ندهد، در اختیار راننده قرار دهد.

ماده‌ی 3
شرکت های حمل ونقل، مجاز به تحویل بار، و صدور بارنامه برای رانندگانی با شرایط زیر نیستند:

 • رانندگانی که دفترچه ی کار (کارت هوشمند) خود را همراه ندارند.
 • رانندگانی که صفحات تاخوگراف مربوط به دو سفر آخری که دارای بار بوده اند را همراه ندارند.
 • رانندگانی که صفحات تاخوگراف مربوط به سفرهای خالی پس از سفرهای دارای بار، مربوط به بند (ب) را همراه ندارند.
 • رانندگانی که براساس ماده ی 2، این دستورالعمل، مجاز به راننده گی نیستند.

ماده‌ی 4
شرکت حمل ونقل باید صفحات تاخوگراف را به منظور حصول اطمینان از تحویل صحیح صفحات تا خوگراف، توسط راننده ذکر شده کند.

ماده‌ی 5

 • شرکت های حمل ونقل، مجاز به تحویل بار، و صدور بارنامه، برای وسایل نقلیه ی زیر نیستند:
 • وسایل نقلیه ای که مجهز به دستگاه تاخوگراف نیست.
 • وسایل نقلیه ای که دستگاه تاخوگراف آن ها، دارای نقص فنی است.
 • وسایل نقلیه ای که تاریخ انقضای کارت معاینه ی تاخوگراف آن ها گذشته است.
 • وسایل نقلیه ای که مهر و موم دستگاه تاخوگراف آن ها باز شده است.

تبصره برنامه ی تجهیز وسایل نقلیه، به دستگاه تاخوگراف، به شرح زیر است:

 •  وسایل نقلیه ی تولید سال 1381 و پس از آن، 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل.
 • وسایل نقلیه ی تولیدشده در سال های 1376 تا 1380، 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل.
 • وسایل نقلیه ی تولیدشده در سال های 1366 تا 1375، 9 ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل.
 •  وسایل نقلیه ی تولید سال های 1365 وبیش از آن، 12ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل.

ماده‌ی 6
شرکت حمل ونقل موظف است در آغاز سفر، به تعداد کافی، صفحه ی تاخوگراف استاندارد که موارد زیر به صورت خوانا، بر روی تمامی آن ها ثبت شده است را به مهر شرکت ممهور و به راننده تحویل دهد.

 •  نام راننده.
 •  شماره ی دفترچه ی کار (کارت هوشمند).
 •  شماره ی بارنامه.
 •  تعداد صفحات تاخوگراف تحویل شده به راننده، و شماره ی هر صفحه، با درج تاریخ استفاده.

تبصره‌ی یک صفحات استاندارد، باید براساس کارت معاینه ی تاخوگراف انتخاب شوند.

تبصره‌ی دو درصورت وجود بیش از یک راننده، در وسیله ی نقلیه، باید برای هریک، به صورت جداگانه، به تعداد کافی، صفحه ی تاخوگراف تامین، و با رعایت شرایط، در اختیار راننده گان قرار گیرد.

ماده‌ی 7

شرکت حمل ونقل باید:

 • شماره ی بارنامه.
 • شماره ی خودرو.
 • تاریخ و ساعت صدور.
 •  مبدا و مقصد سفر را در دفترچه ی کار (کارت هوشمند) راننده ثبت کنند. درصورت وجود بیش از یک راننده، این اطلاعات، باید در دفترچه ی کار (کارت هوشمند) تمامی راننده گان ثبت شود.

ماده‌ی 8

وظایف راننده
هیچ راننده ای نباید با وسیله ی نقلیه ی عمومی بار، که براساس تبصره ی ماده ی 5، مجهز به تاخوگراف نیست، رانندگی کند.

ماده‌ی 9
رانندگان، موظف هستند تا ساعت دستگاه را، با ساعت رسمی کشور تنظیم کرده و صفحه را به گونه ای در دستگاه قرار دهند که ساعت به شکلی درست بر صفحه ثبت گردد.

ماده‌ی‌ 10
رانندگان، موظف هستند تا در سفرهای دارای بار، بلافاصله پس از تحویل بار و دریافت بارنامه و در تمام شرایط کاری تا پایان سفر، صفحات تحویل شده توسط شرکت حمل ونقل را درون دستگاه قرار داده و با توجه به شرایط کاری(بارگیری، رانندگی و استراحت) دستگاه را تنظیم کنند.

ماده‌ی 11
رانندگان موظف هستند تا در سفرهای خالی و در هنگام رانندگی از صفحه ی تاخوگراف استفاده کنند. در این شرایط، راننده باید نام، شماره ی خودرو، دفترچه ی کار (کارت هوشمند)، تاریخ، مسافت، و مبدا حرکت خود را، بر پشت صفحه درج کند

ماده‌ی 12
رانندگان، موظف هستند تا علاوه بر دفترچه ی کار (کارت هوشمند)، بارنامه، و تمام صفحات تاخوگراف مربوط به سفر جاری، صفحات تاخوگراف مربوط به 3 سفر قبلی و نیز سفرهای خالی بین آن ها را هم به همراه داشته باشند و در هنگام درخواست مراجع ذی صلاح آن ها را ارائه کنند.

ماده‌ی 13
رانندگان موظف هستند تا درصورت خرابی دستگاه تاخوگراف یا ثبت نادرست اطلاعات توسط دستگاه ساعت کاری خود را بر پشت صفحه ی تاخوگراف در جدول مربوط ثبت کنند.

تبصره حداکثر مهلت زمانی برای رفع نقص دستگاه تاخوگراف، یک هفته است. با این وجود، تحویل بار، و صدور بارنامه ی جدید برای وسیله ی نقلیه، مستلزم رفع نقص دستگاه است.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>