اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

صادرات کشمش
همه ما می دانیم که اقتصاد ایران تک محصولی است و باید بر روی این موضوع تمرکز بیش تری کنیم که صادرات تنها وابسته به نفت نباشد. علاوه بر محصولات نفتی، محصولات کشاورزی نیز اهمیت بسیاری برخوردار هستند که با تلاش بیش تر می توانیم صادرات آن ها را افزایش دهیم. در میان محصولات کشاورزی کشمش و پسته از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هستند. 

عدم رشد ایران در صادرات محصول غیر نفتی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آن ها شامل، سیاست های غلط، عدم برنامه ریزی و عقب ماندن از پیشرفت های تکنولوژیکی نمونه هایی از آن ها هستند. محصولات کشاورزی نیز در سطح جهان بسیار رقابتی هستند و برای حضور در این بازار باید عوامل بسیاری را در نظر بگیریم.

صادرات کشمش مانند کشمش طلایی، کشمش تیزابی و کشمش سبز کاشمر می باشد. کشمش از نظر میزان تولید پس از خرما قرار دارد اما جایگاه آن بالاتر از خرما در بازارهای جهانی است. ایران در حال حاضر سومین صادر کننده کشمش در جهان است کشورهای ترکیه و آمریکا در رتبه اول و دوم صادرات کشمش در جهان قرار دارند و بیش از 80 درصد از صادرات کشمش در جهان توسط کشورهای ترکیه، ایران، یونان، ایالت متحده و شیلی صورت می گیرد.

کشمش ایران به حدود بیش از 100 کشور جهان صادر می شود. سابقه تولید کشمش در ایران به صدها سال قبل باز می گردد و جالب است بدانید ایران از نظر تنوع در تولید کشمش در رتبه نخست جهان قرار دارد. در جهان واردات کشمش بسیار بالا بوده و می توان گفت توسط کشورهای بسیاری واردات کشمش انجام می شود، در میان این کشورها می توان به امارات، روسیه، اوکراین، آلمان، مصر، کانادا، پاکستان، ترکیه، اسپانیا و کویت اشاره کرد.لازم است بدانید ترکیه و امارات با وجود تولید و صادرات کشمش، از وارد کننده های آن نیز محسوب می شوند.

استرالیا نیز با وارد کردن کشمش از ایران، آن را با برند های خود بسته بندی کرده و به کشورهای دیگر صادر می کند. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻠﯿﻢﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ آب ﻫﻮاﯾﯽ ایران، از ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻏﯽ ﺑه ﻮﯾﮋه اﻧﮕﻮر و ﮐﺸﻤﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان را در رده ده ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

از میان 85 نوع انگوری که در ایران تولید می شود.وارد کنندگان اصلی کشمش ایران در جهان شامل کشور های آلمان، امارات متحده عربی و استرالیا می باشند و رقبای اصلی ایران در صادرات کشمش در جهان شامل ترکیه، آمریکا و یونان می باشند.

ﻣﺮوری ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدراتﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻤﺶ
کشمش از نظر حجم تولید پس از خرما قرار دارد؛ اما جایگاهی بسیار بالاتر از خرما در بازارهای جهانی دارد. در حال حاضر بزرگ ترین تولید کننده کشمش در جهان است و بیش از 80 درصد از صادرات کشمش توسط کشورهای ترکیه، ایران، یونان، ایالت متحده و شیلی صورت می گیرد.

در جهان واردات کشمش بسیار بالا بوده و می توان گفت توسط کشورهای بسیاری واردات کشمش انجام می شود، در میان این کشورها می توان به امارات، روسیه، اوکراین، آلمان، مصر، کانادا، پاکستان، ترکیه، اسپانیا و کویت اشاره کرد.

لازم است بدانید ترکیه وامارات با وجود تولید کردن کشمش، از وارد کننده های آن نیز محسوب می شوند.استرالیا نیز با وارد کردن کشمش از ایران، آن را با نام خود بسته بندی کرده و به خارج از کشور صادر می نماید.

جایگاه ایران در تولید کشمش
سابقه تولید کشمش در ایران به صدها سال قبل باز می گردد و جالب است بدانید ایران از نظر تنوع در تولید کشمش در رتبه نخست قرار دارد.

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻗﻠﯿﻢﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ آب ﻫﻮاﯾﯽ ایران، از ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻏﯽ ﺑه ﻮﯾﮋه اﻧﮕﻮر و ﮐﺸﻤﺶ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان را در رده ده ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از میان 85 نوع انگوری که در ایران تولید می شود، انگور سفید بی دانه برای صادرات کشمش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به صورت کلی کشمش های ایرانی در 3 نوع هستند که شامل موارد زیر می شود:

 • کشمش انگوری
 • کشمش آفتابی
 • کشمش سبزه تیزابی
 • بازار های کشمش ایران در جهان شامل کشور های زیر می شود:
 • آلمان 31 درصد
 • عربستان صعودی 72.25
 • امارات متحده عربی 25 درصد
 • استرلیا 11.56 درصد

رقبای اصلی ایران در جهان شامل ترکیه و یونان می باشند.

عوامل تأثیر گذار بر تجارت خکشبار ( کشمش) در سطح جهان
طبق تحقیقات انجام شده در این حوزه، سه متغیر مهم برای تأثیر گذاری در این بازار شناسایی شده اند که شامل موارد زیر می باشد:

 • ثبات قیمت ها
 • قیمت گذاری
 • نرخ ارز

ثبات قیمت ها بر بازار کشمش بسیار تأثیر گذار می باشد. شواهد نشان می دهد بیش تر کشورها به تجارت با کشورهایی علاقه مند هستند که در آن ها قیمت ها از ثبات بیش تری برخوردار می باشد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿز ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.

قیمت گذاری هم بر بالا یا پایین بودن قیمت ها اشاره دارد و نشان می دهد که عدمتا در سطح جهان، کشورهای دیگر تمایل به خرید کشمش های با قیمت پایین‌تر دارند.

نرخ ارز
نسبت نرخ ارز کشورهای رقیب نیز باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا هر چه این نرخ بیش تر باشد به معنای تأثیر منفی این مورد در بازار بوده و تأثیر منفی بر تقاضا می گذارد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>