اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

ماده 1 - در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوطه به کار می رود:

سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سرمایه گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت ها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ها موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق وارد شود.
سرمایه ارزی: سرمایه های موضوع ماده (3) این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می شود.
سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.

ماده 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

ماده 3 - سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
الف - وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق ( هر منطقه)
ب - ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
ج - حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام های تجاری.
د - وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری.
ه - تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.
تبصره - در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان پذیر است.

ماده 4 - سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
الف - در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.
ب - مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد 6 و 7 را طی کند.
ج - مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 - سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.

ماده 6 - سرمایه گذاران موضوع ماده (2) این مقررات که می خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که توسط دبیرخانه و سازمان های مناطق تهیه و در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
تبصره پ - هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت می گیرد.
تبصره 2 - بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد.

ماده 7 - دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.

ماده 8 - ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می گیرد:
1 - سرمایه های موضوع بند ( الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه گذاری نزد بانکها ( یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک ( یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود.
2 - سرمایه های موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورتحسابهای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود.

3 - سرمایه های موضوع بند (ج) ماده (3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می باشد. چگونگی زمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می گیرد.

4 - سرمایه های موضوع بند (ه) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود.
الف - با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب - با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج - با هدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (6) این مقررات.

5 - هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

6 - چنانچه کالاهای سرمایه ای موضوع بندهای (ب) و ( د) ماده (3) این مقررات که متعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می شود و تابع ضوابط این تصویب نامه خواهد بود.

ماده 9 - سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه وارد می کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات
بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.

ماده 10 - حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی ملی شود و با این که از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می باشد.
در چنین مواردی سرمایه گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. ( سازمان خسارات وارده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید.)
سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین های یاد شده اقدام نماید.
تبصره - در صورتی که سرمایه گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 1334 - انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری به هیأت موضوع ماده (2) قانون یاد شده ارائه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود.

ماده (10) اصلاحی مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره 3٫49047ت 15795 ک مورخ1374٫8٫21) به شرح زیر اصلاح می شود:
" ماده 10 - حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی ملی شود و با این که از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می باشد.
در چنین مواردی سرمایه گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. ( سازمان خسارات وارده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید.)
سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین های یاد شده اقدام نماید.
تبصره - در صورتی که سرمایه گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی - مصوب 1334 - انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری به هیأت موضوع ماده (2) قانون یاد شده ارائه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود."
این تصویب نامه در تاریخ 1375٫10٫15 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.

ماده 11 - کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری، در منطقه ایجاد می شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورتهای مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

ماه 12 - خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاری می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می نماید.

تبصره - سازمان هر منطقه باید در بررسی های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه گذار از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13 - پرداختهای مربوط به اقساط اصل وام و هزینه های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، علائم تجار، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب طرح های سرمایه گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورتهای مالی با اطلاع سازمان مجاز می باشد.

ماده 14 - سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود.

ماده 15 - انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.

ماده 16 - موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق های کتبی حل خواهد شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس جمهور
این تصویب نامه در تاریخ 1373٫3٫8 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
نماد اعتماد الکترونیک ساماندهی گواهی شامد ثبت نرم افزار
نماد اعتماد الکترونیک نشان ملی ثبت گواهی شامد ارشاد

         

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.


مخفی کردن >>