اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

آزادسازی سهام عدالت
در دﻫﻪ 1380 دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدى اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ها ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻮدى را ﺑﻴﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻳﻦ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار ﺗﺨﺼﻴﺺ می داد. اﻣﺎ در ﺳﺎل 1399 روﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﮔﺎم اول ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ اوراق را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﻳﻦ درﻳﭽﻪ سرمایه گذاران می توانستند ﺗﺎ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺺ می یابد و در روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻓﺮاد ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم شرکت های سرمایه گذاری اﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﻚ ﺻﻨﺪوق تشکیل دهنده ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺬف ﺷﺪ و درصورتی که اﻓﺮاد روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب نمی کردند عملاً روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاى آن ها ﻓﻌﺎل می شد. آﻣﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ آﻧﭽﻪ از ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت ﻣﺤﺴﻮب می شود ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ فوق الذکر داﻧﺶ ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ سرمایه گذاران ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻮرس از عرضه های وﺣﺸﺘﻨﺎک از ﺳﻮى اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ارزش اﺳﻤﻰ ﻫﺮ ورﻗﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ 500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻳﺎ یک میلیون ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺣﺪود 10 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را داده اند. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت انجام شده در ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻬﺎم زﻳﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده می شود:

ﻓﺎﻳﺮا؛ ﺧﻮدرو، وﺗﺠﺎرت، وﺑﺼﺎدر، وﺑﻤﻠﺖ، ﺑﺴﻮﻳﭻ، ﺷﺒﻨﺪر، ﺷﺘﺮان، ﺷﺮاز، ﺷﭙﻨﺎ، ﺷﺮاز، ﺷﺒﺮﻳﺰ، ﻣﺎرون وﭘﺴﺖ، ﻛﭽﺎد، ﺣﭙﺘﺮو، ﺧﺴﺎﭘﺎ، وﺗﻮﺻﺎ، ورﻧﺎ، ﺳﺎراب، ﺳﺪﺷﺖ، ﻓﻮﻻژ، ﻓﻮﻻد، ﻟﻜﻤﺎ، ﺣﻜﺸﺘﻰ، ﻛﮕﻞ، اﺧﺎﺑﺮ، رﻣﭙﻨﺎ، ﻓﻤﻠﻰ، ﺑﺘﺮاﻧﺲ، داﻧﺎ، ﺷﺎوان، ﺷﮕﻮﻳﺎ، ﺟﻢ و ﻓﺎرس

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت انجام شده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﻬﺎم در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/02/31 ارزش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺪود 9٫3 ﺑﺮاﺑﺮ ارزش اوﻟﻴﻪ آن ﻳﻌﻨﻰ یک میلیون ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع می تواند جذابیت های زﻳﺎدى را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺗﻔﻮى ﻏﻴﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺤﺎظ آن ها ﻧﻴﺰ می تواند ارزش اﻳﻦ اوراق را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺒﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى و ﺗﺄﻛﻴﺪ رﻫﺒﺮى ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﻴﺮ را اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ اوراق بوده اند ﺗﻮﺳﻂ بانک های ﻋﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﻛﺎرﮔﺰاران زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ها اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﻤﺎ به عنوان ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﻜﻰ از بانک ها را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم کرده اید. ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻬﺎم زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﻚ اﻋﻼم ﺧﻮد را کتباً اﻋﻼم می کنید و پس ازآن ﻛﺎرﮔﺰار از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه 1399 ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﺲ از ﻓﺮوش وﺟﻮه آن را به حساب اﻋﻼﻣﻰ ﺷﻤﺎ وارﻳﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

نکات مهم آزادسازی سهام عدالت
1) ﻃﺒﻖ اﻋﻼم دوﻟﺖ ارزش روز ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ رﻗﻤﻰ ﺑﻴﻦ 400 ﺗﺎ 500 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﻰ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺗﺮس ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزار وارد ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺰرﮔﻰ در ﺑﺎزار می توانست رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد و ﺗﺎ مدت ها ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﺒﺮد.

2) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﻋﻤﻼً ﺷﻤﺎ به عنوان ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ را در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ نمی توانید در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻓﺮوش آن تصمیم گیری ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ موضوع کاملاً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﮔﺰاران زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ بانک های ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻬﺖ تصمیم گیری های آﺗﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ.

3) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى آﺗﻰ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ سرمایه گذاری اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﻮدﺗﺎن می شوید. ﻣﺜﻼً ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺖ و ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ دارد ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ سرمایه گذاری اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان می شود. در ﻇﺎﻫﺮ و در ﻧﮕﺎه اول اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺬاب ﻣﺎﺟﺮا در اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ شرکت ها در ﻟﻴﺴﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻗﺮار دارﻧﺪ و قطعاً می توانند ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن چشم انداز ﻣﺜﺒﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻬﺎم ﻓﻮق وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ شرکت ها اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺳﻬﺎم اﻳﻦ شرکت ها ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻮﻛﻮل ﻛﻨﻴﻢ.

4) در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ (ﺷﺮﻛﺖ سرمایه گذاری اﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن) ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.

نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
نماد اعتماد الکترونیک ساماندهی گواهی شامد ثبت نرم افزار
نماد اعتماد الکترونیک نشان ملی ثبت گواهی شامد ارشاد

         

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.


مخفی کردن >>