اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

کارت بازرگانی

انجام صادرات و واردات کالا در سراسر دنیا و در کشورهای مختلف دارای قواعد و قوانین خاص خود می باشد که در ایران نیز برای آن قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور واردات و یا صادرات کالا، برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند.

این کارت به وسیله اتاق تعاون صادر و توسط سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) تایید و معتبر می گردد. اما اخذ کارت بازرگانی دارای قوانین مالیاتی نیز می باشد که در ادامه به شرح قوانین مالیاتی آن پرداخته شده است.

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی به کارتی گفته می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به دریافت آن جهت واردات و صادرات کالا می نمایند که به وسیله آن می توان اقداماتی از قبیل ثبت سفارش، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری گمرک، صادرات کالا های مجاز را به راحتی انجام داد.

تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ای که اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ آن مبادرت می نمایند، دارای مدت اعتبار می باشد که پس از اتمام این اعتبار، دارندگان کارت حداکثر به مدت 2 سال مهلت دارند که جهت تمدید آن اقدام نمایند. در غیر این صورت کارت از اعتبار ساقط می گردد و برای اخذ مجدد آن بایستی تمام مراحل از اول طی گردد.

مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی

  • فرم دال
  • ارائه اصل کارت بازرگانی
  • اصل کارت ملی
  • اخذ گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م
  • اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه مفاصا حساب بیمه
  • 2 قطعه عکس
  • روزنامه رسمی

تمدید و صدور کارت بازرگانی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی

بر اساس مفاد ماده 186 ق.م.م، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.

لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخ گویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

تمدید و صدور کارت بازرگانی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی

بر اساس مفاد ماده 186 ق.م.م، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.

لذا به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخ گویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

1- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بند های ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید.

2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط، "دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی" و تعهدنامه منضم به آن را به مودیان موصوف، تسلیم نماید.صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی (در مورد اشخاص حقیقی) یا صاحبان امضای مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.

تبصره: چنان چه مودی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول استعلام کتبا در چارچوب فرم اعلام "عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م" به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

3- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند (1) فوق الذکر بیشتر نباشد، تهیه و حسب مورد به مودی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ب) در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنان چه مودی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید.

در مواردی که مودی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتبا در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج) در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد، گواهی موصوف را صادر و به مودی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید.

د) در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مودی و صدور مفاصا حساب مالیاتی اقدام نماید.

تبصره 1: در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مودی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی، "سامانه بدهکاران وصول و اجرا، تحت وب" کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

تبصره 2: اهمال ماموران مالیاتی در پاسخ گویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و ماموران مالیاتی ذیربط شخصا مسئول پاسخگویی می باشند.

4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخ گویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 ق.م.م" می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضا و ثبت در پرونده مالیاتی مودی نگهداری شود.

5- دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی و "تعهدنامه منضم به آن، فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م و فرم "گزارش صدور گواهی ماده 186 ق.م.م به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

6- حکم ماده 186 ق.م.م، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 ق.م.م، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت 3 ماه و صرفا برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>