اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مالیات بر ارزش افزوده

عواقب عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، دارای پرداخت جریمه ماهانه می باشد. به نسبت موضوعات بند های 6 گانه ماده 22 قانون VAT، مشمولین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، 25 تا 100 درصد مالیات متعلق، جریمه خواهند شد و نسبت به تاخیر در پرداخت نیز، ماهانه 2 درصد، جریمه محاسبه و مطالبه خواهد شد.موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، 15 روز پس از پایان فصل است.

جرائم مالیات بر ارزش افزوده

عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودی را مشمول جرائم مقرر در ماده 22 و 23 قانون VAT می کند که با اصلاحات و معافیت هایی بر اساس بخشنامه 8 مرداد 98 سازمان، همراه شده است.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازد و دریافت کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز نماید.

از آنجایی که فروشنده خود نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، او حق دارد کل مالیات های ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

قوانین مربوط به جرائم مالیات بر ارزش افزوده

جرایم ارزش افزوده طبق ماده 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آشنایی با این موارد برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد:

ماده 22

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

  • عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
  • عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
  • عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
  • عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.
  • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق.
  • عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.

ماده 23

تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تاخیر خواهد بود.

بخشنامه محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده:نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

1- ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده 22 قانون در موارد بند های شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالا ها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالا ها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.

2- ماخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده 23 قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر اعتبار مالیاتی می باشد، که به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر محاسبه و مطالبه می گردد.در صورتی که مدت تاخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تاخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

3-چنان چه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند 1 ماده 22 قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفا از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد.بنابراین مطالبه توام جرایم بند های 1 و 5 ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت.

4- در صورت عدم صدور صورت حساب موضوع بند 2 ماده 22 قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بند های 3 و 4 در مورد همان صورت حساب موضوعیت نخواهد داشت.

5-مهلت مقرر برای ثبت نام مودیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مودی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می باشد.در صورت عدم ثبت نام مودیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.

6-در صورتی که مودی در صورت حساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جز اقلام اطلاعاتی صورت حساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید.در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد مالیات و عوارض متعلق موضوع بند 4 ماده 22 قانون خواهد بود.

7- مبدا احتساب جریمه تاخیر موضوع ماده 23 قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده اعم از ابرازی مودی یا مطالبه شده هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

8-مبدا احتساب جریمه موضوع بند الف تبصره 3 ماده 42 این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد.ماخذ محاسبه جریمه مزبور، مالیات متعلق یا مابه التفاوت پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد.شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

9- دو درصد خسارت تاخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع تبصره 6 ماده 17، چنان چه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مودی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به ماخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تاخیر محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تاخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تاخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

10- به استناد بند 6 ماده 22، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل 25% مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل 25% مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مودیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل 50% مالیات متعلق می باشند.

بدیهی است عدم ارائه صورت حساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مودیان از ارائه صورت حساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مامورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند 2 ماده 22 کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند 6 موضوعیت نخواهد داشت.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>