اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مالیات پوشاک

اصناف کشور در بین اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات هستند، دارای بیشترین تعداد مودیان و پرونده های مالیاتی می باشند که دارای جایگاه مهمی از این حیث در نظام مالیاتی کشور هستند، اما بررسی عملکرد اصناف عمده نشان از پایین بودن میزان مالیات آنها دارد.

مالیات ارزش افزوده پوشاک

قبل از هر چیزی به آمار مختصری از میزان مالیات بخش های مختلف پوشاک اشاره می کنیم.

پوشاک

بر اساس میانگین سرانه مالیات، صنف منسوجات و انواع پوشاک به عنوان اولین گروه در طی دوره 1396 برابر با 1,770,475 ریال بوده که کمتر از میانگین مالیات ابرازی کل اصناف کشور است.و همین طور می توان گفت که متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در صنف مذکور 17.4 درصد پایین تر از سایر اصناف کشور 22.6 درصد می باشد.

لذا متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف برابر با 5,230,712 ریال می باشد که این رقم در برابر تمام اصناف کشور 6,803,106 ریال کمتر است و از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی طی دوره مذکور 6,866,580 ریال نیز پایین تر است.

بنکداران پارچه

همچنین در مورد بنکداران پارچه می توان گفت که میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف بنکدار پارچه طی دوره 1396 برابر با 2,351,502 ریال می باشد که علی رغم اینکه به میانگین این شاخص در کل اصناف نزدیک است، دارای رشدی 12.7 درصد کمتر از رشد متوسط کل اصناف کشور 22.6 درصد بوده است.طی این دوره متوسط سرانه مالیات قطعی این صنف از متوسط سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی 6,866,580 ریال نیز کمتر است.

تعیین ضرایب ارزش افزوده فعالیت بنکدران و عمده فروشان پوشاک

نحوه اجرای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه خطاب به:

  • رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
  • مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
  • مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
  • مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

در راستای حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 که مقرر می دارد

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه و تایید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه، به میزان هفت درصد تعیین و به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد.

2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1396 و ما قبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان از مالیات و عوارض تعیین شده بر اساس مفاد این دستور العمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4-مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیند های اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح زیر تعیین می شود.

ضریب × کل فروش مشمول دوره = ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

6- آن دسته از بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دوره های گذشته اقدام ننموده اند، در صورت ثبت نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان سال 1396 از مفاد این دستور العمل بهره مند خواهند شد.

مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستور العمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند، نخواهد بود.

7-بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8- بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مودیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورت حساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مودیان مشمول واریز نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند.

10- مفاد این دستور العمل برای کلیه ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا می باشد.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
احمد:
دریافت برگ قطعی
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>