اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مودیان مالیاتی

در بحث مالیات و پرداخت آن، با مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در ارتباط خواهیم بود. امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص شده اند.

مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات های تکلیفی خود، دارای برخی وظایف می باشند که در این مقاله بر اساس قانون مالیات های مستقیم، سعی به شرح مواد مربوط به آن را داریم.

وظایف مودیان مالیاتی از جمله موادی که در رابطه با وظایف مودیان مالیاتی می باشند، می توان به ماده های زیر اشاره داشت:

ماده 178 ق.م.م
مودیان مالیاتی می­ توانند اظهارنامه ­های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند.در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را به اشتباه، به اداره امور مالیاتی در شهرستان دیگری تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1
هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می­ باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزو مهلت یا موعد قرار جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت­ هایی که مرکز اصلی آن­ها در خارج از کشور است، چنان چه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آن­ها خواهد بود.

تبصره 3
صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن­ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178
در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن­ها می­ باشد به وسیله اداره پست واصل می­ گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.نظر به این که برخی از مودیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص با آرای هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می نمایند.

لذا بدین وسیله یاد آور می­ شود تاریخ تسلیم اعتراض به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتی که احراز شود اعتراض در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تایید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

ماده 179
در صورتی که مودی محل ­های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن­ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید در غیر این صورت، اداره امور مالیاتی می ­تواند هر یک از محل­ های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180
هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی­ های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشور های خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

  1. در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
  2. در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشد.
  3. توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره:
اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آن­ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن­ها قابل کسر خواهد بود.
نکته: اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت­ های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، با توجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمد های خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیت­ های مالیاتی استفاده کرده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 ق.م.م شامل سود و سهم الشرکه دریافتی از شرکت ­های مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی ­باشد.
ماده 181
به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می­ شود.
واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی شکور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیئت ­های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می­ شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی اقدام می­ کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می­ دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن­ها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می­ دهد.اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
تبصره 1
بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات­ های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2
چنان چه در بازرسی هیئت ­های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می­ شود.
تبصره 3
مودیان مالیاتی موظفند با هیئت ­های موضوع این ماده همکاری­ های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگه داری اعم از دستی و ماشینی و دستور العمل کار و رمز دسترسی به آن­ها را در اختیار هیئت ­ها قرار دهند.مودیان مزبور در صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت­ های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می­ شوند.
تبصره 4
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1395/1/1) مشترکا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می ­رسد.

در بحث مالیات و پرداخت آن، با مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در ارتباط خواهیم بود. امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص شده اند.

مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات های تکلیفی خود، دارای برخی وظایف می باشند که در این مقاله بر اساس قانون مالیات های مستقیم، سعی به شرح مواد مربوط به آن را داریم.

وظایف مودیان مالیاتی:

از جمله موادی که در رابطه با وظایف مودیان مالیاتی می باشند، می توان به ماده های زیر اشاره داشت:

ماده 178 ق.م.م:

مودیان مالیاتی می­ توانند اظهارنامه ­های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را به اشتباه، به اداره امور مالیاتی در شهرستان دیگری تسلیم نماید خواهد بود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>