اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

مودیان مالیاتی

پرداخت مالیات برای دولت امر مهمی به شمار می رود که به این وسیله بودجه کشور تامین می گردد و بسیاری از خلا های مالی دولت پر می شود. در پی فرار های مالیاتی که رخ می دهد و همچنین کوتاهی هایی که برخی مودیان در پرداخت مالیات دارند، باعث شده است که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات تدابیری بیاندیشد.

یکی از تدابیری که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود، ارائه دستور العمل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب مودیان خوش حساب و نمونه می باشد که در ادامه این مطلب به شرح آن پرداخته شده است.

انتخاب مودیان نمونه

دستور العمل انتخاب مودیان نمونه یک مزیت برای مودیان خوش حساب تلقی می گردد که به وسیله آن می توانند به تشویقاتی که سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته است، دست یابند. در ادامه به مراحل و شرح اقدامات این دستور العمل پرداخته شده است.

 • ارسال ابلاغیه انتخاب مودی نمونه به واحد های مالیاتی
 • بررسی شرایط عمومی مودی نمونه
 • ثبت نام در سامانه مورد نظر
 • صدور صورت حساب مالیات و عوارض آن در 14 دوره آخر حداکثر به مدت 1 ماه پس از هر دوره
 • تشخیص مالیات بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی توسط مودی
 • کسب رتبه 1 تا 3 مودی به منظور تشویق
 • ارسال فرم ها و مستندات لازم برای اداره مالیات از سوی مودی نمونه
 • انتخاب مودیان دارای بالاترین امتیاز و احراز صلاحیت آنها توسط حراست و دادستانی
 • اعطای کارت اعتبار طلائی مودی خوش حساب نمونه و تقدیر از وی

نحوه انتخاب مودیان نمونه مالیاتی

به منظور اجرای طرح تکریم و تشویق مودیان خوش حساب که به تعهدات خود پایبند هستند و وظایف قانونی خود را به موقع و بدون نقص انجام می دهند و با این کار باعث رشد اقتصادی می گردند، لذا اداره کل امور مالیاتی، به منظور اجرایی کردن دستور العمل انتخاب مودیان نمونه، به شرح زیر اقدام می نماید.

دامنه انتخاب

این دستور العمل شامل اشخاص حقوقی اعم از مشاغل، املاک جاری، مالیات بر ارزش افزوده می گردد که در سطح کشور در تمامی استان ها و شهرستان ها قابل اجرا است.

معیار های ارزیابی مودیان نمونهبر اساس قانون مالیات های مستقیم، معیار های ارزیابی مودیان نمونه به شرح زیر می باشد.

در بخش املاک جاری: اشخاصی که برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن، اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد املاک اجاری خویش را در اجرای ماده 80 ق.م.م تنظیم و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات آن را هم زمان پرداخت نموده باشند.

مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنان پس از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع شده باشد و یا ارزش اجاری ابراز شده توسط مودی بیش از 15 درصد، با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م اختلاف نداشته باشد.

بخش صاحبان مشاغل
مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم شامل:

 1. تسلیم به موقع اظهارنامه برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.
 2. ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و رعایت آئین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م
 3. عدم اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده بیش از 15 درصد.
 4. پرداخت مالیات متعلقه در سر رسیدهای قانونی.
 5. رعایت مفاد ماده 86 و 104 ق.م.م حسب مورد به گونه ای که مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد با مبالغ ابرازی مودی تفاوت نداشته باشد.
 6. عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 ق.م.م) برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.
 7. داشتن بیشترین نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در مقایسه با مشاغل مشابه.

مشمولین بند «ج» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم شامل:

 1. تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.
 2. ارائه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور.
 3. پرداخت مالیات ابرازی و قطعی شده بر اساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی.
 4. عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 ق.م.م) برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.
 5. تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 یا ماده 158 ق.م.م حسب مورد و پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر قانونی، برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.

بخش اشخاص حقوقی

 1. تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به همراه اظهارنامه و صورت حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و پرداخت مالیات ابرازی در سررسید مقرر قانونی برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.
 2. قبولی اظهارنامه ها و ضمائم آن و نیز دفاتر قانونی به شرط عدم اختلاف بیش از 15 درصد بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده.
 3. رعایت مفاد ماده 86 و 104 و 107 ق.م.م حسب مورد به گونه ای که مالیات های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد با مبالغ ابرازی مودی تفاوت نداشته باشد.
 4. عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 ق.م.م) برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.
 5. داشتن بیشترین نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در مقایسه با فعالیت های اقتصادی مشابه.

بخش مالیات بر ارزش افزوده

 1. ثبت نام به موقع در سامانه مالیات بر ارزش افزوده.
 2. صدور صورت حساب منطبق بر صورت حساب اعلام شده از سوی سازمان.
 3. تکمیل اظهارنامه هر دوره مالیاتی طبق نمونه و دستور العمل اعلام شده از سوی سازمان از طریق سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده، در مهلت مقرر قانونی یا تمدید شده توسط سازمان.
 4. پرداخت مالیات هر دوره حداکثر تا یک ماه پس از دوره مالیاتی مربوطه.
 5. تفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بیش از 15 درصد نباشد.
 6. ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مثبته بر حسب مورد و رعایت موارد مندرج در ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر نگهداری دفاتر قانونی از سال مالی مربوط توسط مودیان.
 7. در صورتی که مودی مشمول عوارض آلایندگی شده باشد اظهارنامه و عوارض مربوط را در مهلت مقرر تسلیم و پرداخت نموده باشد.

شرایط عمومی مودیان
شرایط عمومی برای مودیان بر اساس حداقل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 در خصوص نمونه های انتخاب شده به شرح زیر می باشد:

مودیان

چگونگی تقدیر از مودیان نمونه
برای تقدیر و اعطای کارت طلائی ویژه برای مودی نمونه دسته های زیر وجود دارند:

 • دسته اول: مودیانی که عنوان نمونه ملی را کسب نموده اند، به نحو مقتضی از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.
 • دسته دوم: مودیانی که عنوان نمونه استانی را کسب نموده اند، در مراسمی که از سوی اداره کل امور مالیاتی و با حضور مسئولین استان برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.
 • دسته سوم: مودیانی که عنوان نمونه شهر یا شهرستان را کسب نموده اند، در مراسمی که از سوی اداره امور مالیاتی و با حضور مسئولین محلی برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.
کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>