اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

حل اختلاف با سازمان مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند، می ­توانند راه ­های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که در زیر به شرح آن­ها پرداخته شده است.

حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی

برای حل کردن اختلافات مالیاتی که بین مودیان و سازمان امور مالیاتی پیش می آید، گام های زیر وجود دارند.

1 - مراجعه به اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می­ شود در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می ­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل نام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید.

در جریان رسیدگی پرونده توسط رئیس اداره امور مالیاتی سه وضعیت زیر ممکن است پیش آید.

  1. اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیصی درج و امضا می نماید.
  2. در صورتی که رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مودی قابل تعدیل می­ باشد و این امر مورد قبول مودی نیز قرار گیرد در این حالت می­ بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مودی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار وی برسد.
  3. اکر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مودی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

2 - رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع حل اختلاف بدوی

اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مالیات­ های مستقیم شده باشد و مودی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می ­شود.

اگر مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر است، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل­ های صنفی  می ­باشد، ارجاع داده می ­شود.

بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیئت تعیین گردید برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی به مودی ابلاغ می ­شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه.شایان ذکر است که جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رای هیئت با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

3 - رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در هیئت تجدید نظر

پس از این که هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به مودی ابلاغ گردید، در صورتی که مودی نسبت به رای هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد، می ­تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

بدین ترتیب مودی مالیاتی برای شرکت در هیئت حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیئت ­های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

4 - طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی

چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می ­توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رای هیئت و سایر اسناد و مدارک مثبت، به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

ضمنا بایستی مویان به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی موقوف الاجرا گردد.شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی ­های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نماید.

5 - مراجعه به هیئت موضوع ماده 251 مکرر

ممکن است اعتراضی مودی در مورد مالیات ­های قطعی موضوع این قانون و نیز مالیات ­های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد.بدین ترتیب مودی می ­تواند به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات و به استناد مدارک و دلایل کافی از هیئت مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را نماید، رای هیئت به اکثریت آرای قطعی و لازم الاجرا می ­باشد.

6 - هیئت حل اختلاف موضوع ماده 216 ق.م.م

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ­ها قابل مطالبه و وصول می ­باشد، هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای مجدد نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>