اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

اختلاف مالیاتی

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی٬ توسط مرجع اداری انجام می­ گیرد و مطابق مقررات فعلی رئیس امور مالیاتی مسئول اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیات­ های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

مراحل حل اختلاف مالیاتی

طبق تبصره ماده 34 آئین نامه ماده 219 ق.م.م در صورت عدم حصول توافق مانع از رسیدگی مسئول بالاتر تا سطح مدیر کل نخواهد بود.

مسئولین اجرای ماده 238 عبارتند از

  1. رئیس امور مالیاتی
  2. معاون مدیر کل
  3. مدیر کل

ماده 238 قانون مالیات­ های مستقیم

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می ­شود٬ چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشد می ­تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله­ وکیل تام الاختیار خود به اداره­ امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست٬ آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید.

در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد٬ مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید.هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدل در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده­ امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239 قانون مالیات ­های مستقیم

در صورتی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده  این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می­ گردد.

در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می ­شود.در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ، به صورت کتبی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می­ گردد.

ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می­ شود٬ در صورتی که مودی معترض باشد٬ می­ تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط٬ پرونده مختومه می­ گردد.

چنان چه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید٬ مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنا مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد٬ حسب مورد قطعی محسوب می ­گردد.

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید٬ ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد٬ پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات­ های مستقیم احاله می­ شود.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>