اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص

ثبات بخش تولید سیمان در کل جهان در سال 2017 نیز ادامه یافت در صورتی که در سال های 2015 و 2016 بیشتر فعال بودند.
در این مقاله ظرفیت کلی تولید سیمان در سطح برترین های جهانی بررسی می شود.

سیمان


کشورها و مناطق تولیدکننده سیمان
مطابق نسخه بتای گزارش راهنمای جهانی سیمان انتشار (Directory Cement Global of version Beta)سال 2018، 159 کشور و منطقه تولیدکننده داشته ایم که یا با امکانات یکپارچهشان یا از طریق تفاله کوره وارداتی، در سال 2017 فعالیت کرده اند. کشورهای تولیدکننده سیمان در نمودار نشان داده شده اند. در هر مورد کل ظرفیت تولید سیمان نیز ذکر شده است. مطابق دادههای این نمودار به طور کلی دو ممیز چهل و نه صدم میلیون تن در هر سال _ بدون احتساب چین، چون دادههای مربوط به آن موثق نبود_ سیمان تولید شده است.
از تعداد صد و پنجاه و نه مورد، صد و چهل و یک کارخانه تفاله کوره تولید می کنند و هجده کشور فقط تفاله کوره وارداتی را خرد می کنند.

در تولید سیمان پرتلند، دانههای حرارت دیدهای است، که معموال 3-25 میلیمتر)قطر( دارند و از حرارت دادن به سنگ آهک و آلومینیوم سیلیکات(خاک رس) در طی مرحله کوره سیمان به وجود میآیند.
کلینکر جزء یکی از مواد اولیه تولید سیمان به شمار رفته و یک محصول فرایندی است و برحسب نوع سیمان، در ترکیب سیمان استفاده می شود. به طور کلی سیمان را به دو طریقه تر و خشک تهیه می کنند. در روش تر مواد اولیه(کلینکر)در آب با هم مخلوط و آسیا می گردند و در متد خشک مواد اولیه(کلینکر) در حالت خشک مخلوط و آسیا می شوند.
برای تولید آن باید ابتدا سنگ آهک را به وسیله دینامیت منفجر نمود و پس از استخراج در سنگ شکنهای مخصوص به تدریج آن را خرد نمود. گرد سنگ را در آسیاهای ساچمهای با دوغاب خاک رس مخلوط مینمایند. در این روش آسیا، خرد شدن سنگ به نرمی انجام می شود و به گرد تبدیل می شود و دوغاب حاصل
به مخازن مخصوص هدایت می شود.
این مواد با یکدیگر جوش خورده و تشکیل گلولههایی به اندازه 4 تا 30 میلیمتر می دهند که به آنها تفاله کوره یا Clinker میگویند.

در مقام مقایسه، دادههای قابل قیاس در گزارش دسامبر 2016 نشان داد که به صورت کلی صد و پنجاه و هشت کشور و منطقه سیمان و تفاله کوره میسازند با ظرفیت کلی تولیدی دو ممیز شصت و نه میلیون تن در هر سال بدون احتساب ظرفیت چین در این زمینه. از صد و پنجاه و هشت کشور و منطقه تولیدی که در سال گذشته فهرست شدهاند، صد و چهل و سه تولید کننده تفاله کوره بودهاند و فقط پانزده مورد تفاله کوره وارد کرده اند.

سیمان


شرکتهای تولید کننده سیمان
گزارش بتای راهنمای سیمان در سال 2018، ششصد و هفتاد و یک شرکت تولید کننده سیمان فعال در 2017 را فهرست کرده اند ( بدون احتساب شرکت های تولید کننده سیمان در چین) چه واردکننده تفاله کوره و چه تولیدکننده آن. پانصد و هفتاد و چهار مورد تفاله کوره تولید می کنند و نود و هفت مورد نیز وارد می کنند.
در مقام مقایسه، در سال 2017 تعداد ششصد و پنجاه و نه مورد بوده) بدون احتساب شرکت های تولیدکننده چین( شرکت تولید کننده سیمان را فهرست کردهاند که در سال 2016 فعال بودهاند. این تعداد شامل تولیدکنندگان یکپارچه تفاله کوره (پانصد و هشتاد و دو شرکت) و نیز شرکتهایی است که برای تولید سیمان تفاله کوره _ آسیابها_ وارد می کنند( هفتاد و هفت شرکت)

سیمان


کارخانه های تولید کننده سیمان
دو هزار و هشتاد و هفت کارخانه تولید سیمان _ به جز چین_ در گزارش بتای راهنمای سیمان 2018 فهرست شده اند و هشت صد و شصت و یک کارخانه نیز در چین وجود دارد. از آمار اول، هزار و پانصد و بیست و سه مورد دارای امکانات یکپارچه، و پانصد و شصت و چهار کارخانه نیز فقط آسیاب کننده تفاله کوره بودهاند. این در حالی است که در گزارش سال 2017، تعداد کل کارخانه ها بدون احتساب کشور چین، دو هزار و بیست و یک کارخانه بوده و کارخانههای چین هشت صد و سه کارخانه بوده است. از تعداد کارخانههای کل هزار و چهارصد و شصت و نه کارخانه دارای امکانات یکپارچه بودهاند و پانصد و پنجاه و دو کارخانه آسیاب می کردهاند. بنابراین تعداد کارخانههای تولیدکننده سیمان در طی یک سال یعنی از 2016 تا 2017 شصت و سه مورد افزوده شده و پنجاه و هشت کارخانه به کارخانههای چین افزوده شده است. پس همانطور که مالحظه میکنید چین با سرعتی معادل کل جهان در حال رشد است. در زمینه تولید سیمان تقریبا ده کشور تولید کننده سیمان نمودار به خوبی شرکتهای تولید کننده سیمان را نشان می دهد؛ این موارد مطابق ظرفیت تولید سیمان که در گزارش بتای راهنمای تولید سیمان سال 2018 آمده است در نمودار نمایش داده می شود. مفهوم » کل« در این نمودار شامل تولید سیمان به صورت یکپارچه و نیز شرکتهایی است که تفاله کوره وارد و آسیاب می کنند و به فعالیت خود تا پایان 2017 ادامه می دهند.
آمار کل ارائه شده شامل کارخانههای در حال تأسیس نمی شود و فقط مواردی در آن ذکر شده که االن در حال فعالیت هستند و در راهنما به عنوان تأسیس شده برچسب خورده اند.

چین


1 / چین
سالهاست که چین تاکنون بزرگ ترین تولید کننده سیمان بوده است و گزارش سال 2017 نیز این نکته را تأیید می کند. در گزارش بتای راهنمای سیمان 2018، هشت صد و چهار کارخانه چینی امکانات یکپارچه ای برای تولید کامل سیمان و پنجاه و هفت مورد نیز وارد کننده و آسیاب تفاله کوره بوده اند، با ظرفیت حداکثری یک و نیم میلیون تن در هر سال. البته به نظر می رسد که آمارهای مربوط به کشور چین فراتر از آن چیزی است که در گزارش ذکر شده است.
در بررسی زمین شناختی ایاالت متحده آمریکا ظرفیت دو ممیز پنج میلیون تن در هر سال را برای چین در نظر می گیرند و بنابر گزارش منابعی خاص، ظرفیتی بیش از سه و نیم میلیون تن در هر سال است. اگرچه هر قدر هم ظرفیت تولیدی چین زیاد باشد، بازار سیمان چین نیز به طور کامل در قلمرو کارگزاران محلی است و این بازار کمترین اثر را از بازیگران چند ملیتی جهانی سیمان میپذیرند یعنی آنچه در جهان در شرکتهای چند ملیتی میگذرد اثر چندانی بر بازار داخلی چین ندارد.

طبق گزارش توسعه ملی و کمیسیون اصالحات، در هشت ماه نخست سال 2017، تولید سیمان چین، به حدی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 2016، حدود دو و نیم درصد افزایش داشته است. اگر رقم دو ممیز چهار میلیون تن سیمان تولیدی در 2016 را پایه مقایسهمان قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که به طور کلی تولید سیمان چین در حدود دو ممیز سی و هشت صدم میلیون تن در سال 2017 بوده است. البته الزم به ذکر است که چین در مارس 2017 اعام کرد که تولید سیمان را ده درصد کاهش می دهد؛ و طبق این منبع خبری کاهش تولید در سه محصول سیمان، زغال سنگ و فوالد انجام می شود. این گزارش درباره روش و جدول زمانی کاهش محصوالت توضیحی نداده است. بدیهی است که کاهش تولید سیمان در کارخانه های کوچک اعمال می شود و کارخانههای بزرگ همچنان به تولید ادامه خواهند داد.

هند


2 /هند
در سال 2016، هند دومین تولیدکننده سیمان بود. در این کشور 163 واحد تولیدی سیمان و 103 واحد آسیاب وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که شرکتهای تولید سیمان در هند، شامل شرکتهای محلی و هم شرکتهای چند ملیتی هستند. تولید سیمان هند در سال 2017، دویست و نود میلیون تن در سال بوده است.

آمریکا


3 /آمریکا
ایاالت متحده آمریکا تولید سیمان بزرگ و وسیع بر پایه صد و بیست و نیم میلیون تن بر مبنای سال، در 2017 داشته است. بازار سیمان ایاالت متحده آمریکا در دست تولیدکنندگان چند ملیتی مانند الفارجیهولسیم، هایدلبرگ سمنت، سمکس، سیِ آر اچ، و بازی یونی سم است. نکته جالب توجه اینکه با وجود ریشه داشتن کارخانههای سیمان در خانوادههای خاص، اما دیگر درایاالت متحده چنین شرکتهای تولیدکنندهای وجود ندارند. آخرین آن اش گرو بود که در اولین فصل از سال به سی آر اچ به قیمت سه و نیم میلیارد دالر فروخته شد.

روسیه


4 /روسیه
بر طبق گزارش بتا راهنمای سیمان جهانی 2018، ظرفیت تولید سیمان روسیه، صد و چهارده میلیون تن در سال است. این گزارش نشان می دهد روسیه در 2016، 56 میلیون تن در سال سیمان تولید کرده که ده و هشت دهم درصد کمتر از سال 2015 بوده است. نام بزرگ ترین تولیدکننده سیمان در روسیه، یورو سمنت، کامالً محلی است؛ و پس از آن دو شرکت چند ملیتی هایدلبرگ سمنت و الفارجیهولسیم هستند.

ویتنام


5 /ویتنام
پنجمین کشور تولیدکننده سیمان در 2017، ویتنام، با ظرفیت صد و سیزده ممیز هشت دهم میلیون تن در سال است. این کشور شصت و پنج کارخانه تولید یکپارچه و چهاردهً همه کارخانهها و شرکتهای تولید سیمان آسیاب دارد. تقریبا در ویتنام به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت نظارت و مدیریت و مالکیت دولت ویتنام هستند. این کشور با اقتصادی مرکز-محور همواره تالش می کند تا از بیشترین ظرفیت تولید سیمانش استفاده کند. این رویکرد باعث می شود که پروژههای جدید در این کشور ملغی شوند اما تعداد اندکی از این پروژهها با فشار زیاد به کار خود ادامه می دهند. راه عادی برای رهایی از این فعالیت حداکثری صادرات است و همین نکته است که سبب شده ویتنام به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صادرات سیمان تبدیل شود. ویتنام شصت و چهار میلیون تن سیمان در اولین ماههای سال 2017 فروخته است. تولید سیمان ویتنام نسبت به سال 2016 چهار درصد رشد کرده است. در حال حاضر، خروجی سیمان ویتنام به هشتاد و شش میلیون تن در سال رسیده است؛ در حال که تقاضای داخلی آن، فقط شصت میلیون تن در سال است. پس بیست و شش میلیون تن به طورکلی در سال 2017 اضافه تولیدی دارد.

برزیل


6 /برزیل
در دهه اول قرن حاضر، صنعت سیمان برزیل به سرعتً متوقف شده و آن هم به دلیل وضعیت رشد کرد اما اخیرا اقتصادی این کشور است؛ اما همچنان این صنعت به عنوان صنعتی بزرگ به فعالیت خود ادامه می دهد؛ طوری که ظرفیت تولید آن نود و دو ممیز نه میلیون تن در سال است. این ظرفیت حاصل فعالیت هفتاد و پنج کارخانه تولید یکپارچه و نوزده کارخانه آسیاب است. تولید سیمان در واقع میان تولیدکنندگان محلی/منطقهای مانند ووتورانتیم و اینترسمنت، و بازیگران کوچک تر و تولیدکنندگان چندملیتی تقسیم شده است. در سال 2016 اعالم شد که این کشور شصت میلیون تن سیمان تولید کرده است. این عدد نشان دهنده استفاده از شصت و پنج درصد از ظرفیت این کشور است.

ترکیه

7 /ترکیه
ترکیه هفتمین تولیدکننده سیمان در جهان است. این کشور پنجاه و دو کارخانه تولید یکپارچه دارد که ظرفیتی معادل نود و پنج و شش دهم میلیون تن دارد. چهار کارخانه تولید یکپارچه نیز در حال تأسیس دارد و پنج کارخانه دیگر نیز در حال توسعه و تغییر مکان هستند. همچنین ترکیه، شانزده کارخانه آسیاب دارد با ظرفیت 8میلیون تن. نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت برخی از این کارخانهها در دسترس نبوده است. مجمع تولیدکنندگان سیمان ترکیه) تی سی ام اِی( در سال 2016 ادعا کرد این کشور ظرفیتی تولیدی صد و سی و دو میلیون تن در سال را دارد. قوانین ضد انحصاری ترکیه سبب شده است بخش سیمان تعداد غیرمعمولی شرکت کننده داشته باشد که بیشتر آن ها ترک هستند؛ اگرچه هایدلبرگ سمنت و الفراجیهولسیم و ووتورانتیم بازیگران چند ملیتی تولید و بازار سیمان ترکیه هستند.

ایران


8 /ایران
ظرفیت تولید سیمان ایران هشتاد و هشت ممیز چهار میلیون تن در سال است که حاصل فعالیت هفتاد و دو کارخانه تولید یکپارچه سیمان است. پانزده کارخانه دیگر نیز در مراحل تأسیس و راه اندازی هستند. ایران در سال 2016، پنجاه و سه میلیون تن تولید سیمان داشته است. تعداد بسیار زیادی از کارخانههای تولید سیمان مالکان محلی دارند. برخالف سایر کشورها، به سبب وجود تحریمها به رهبری ایاالت متحده آمریکا، میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران بسیار محدود بوده است.

اندونزی


9 /اندونزی
اندونزی نوزده کارخانه تولید یکپارچه دارد که ظرفیتی معادل هفتاد ممیز دو دهم میلیون تن در سال دارد به عالوه شش کارخانه آسیاب که سه و هفت دهم میلیون تن به تولید این کشور میافزاید. نه کارخانه دیگر نیز در دست تأسیس دارد. این کشور در سال 2016، شصت و سه میلیون تن سیمان تولید کرده است.

عربستان


10 /عربستان

ظرفیت کلی هفتاد و سه میلیون تن در سال، این کشور را تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه کرده است. این کشور بیست و یک کارخانه یکپارچه و یک کارخانه آسیاب دارد. بیشتر کارخانه های عربستان مالکان محلی دارد. این کشور در سال 2016، شصت و یک میلیون تن سیمان تولید کرده است.

سیمان

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>