اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو
مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص


دیانژ ماسه سنگدیاژنز اولیه

شامل فرآیندهایی است که از زمان ته نشست و تا محدوده دفن کم عمق اتفاق می افتد.

دیاژنز نهایی

شامل فرآیندهایی است که در مناطق عمیق تر و در موقع بالا آمدگی بر روی رسوب اثر می کند. فشردگی و انحلال فشاری دو فرآیند اصلی دیاژنتیکی هستند که عمدتا به عمق دفن شد گی بستگی دارند. فرآیندهای شیمیایی دیاژنز شامل ته نشست کانیها که منجر به سیمانی شدن رسوبات می شود. انحلال دانه های ناپایدار و جانشینی دانه ها به توسط سایر کانی ها می باشد. فرآیند های شیمیایی در محیط آبی اتفاق می افتد، بنابراین شوری، PH و EH و قابلیت حرکت آب در رسوب در دیاژنز از اهمیت خاصی برخوردار است.

در مراحل اولیه دیاژنز، که در حدود یک تا 1000 میلیون سال به طول خواهد انجامید و بر روی رسوبات تا اعماق حدود 1 تا 100 متر اثر می کند، آبهای درون حفره ای در ارتباط با محیط های رسوبی می باشد. در طی عمیق آبهای درون حفره ای در اثر واکنش با کانیهای رسی، انحلال دانه های ناپایدار، ته نشست کانیهای درجازا و مخلوط شدن با آبهای سایر منابع، تغییر بیشتری پیدا می کنند. دیاژنز حتی بیش از دهها میلیون سال طول می کشد و رسوبات تا عمق 10000 متری، جایی که درجه حرارت منطقه 100 تا 200 درجه سانتیگراد است تحت تأثیر قرار می دهد.

عوامل موثر در دیاژنز ماسه سنگ

عوامل زیادی در دیاژنز ماسه ها موثر است. محیط رسوبی، آب و هوا، ترکیب و بافت رسوب از فاکتورهای اولیه کنترل کننده بوده و سپس مهاجرت سیالات درون حفره ای، تاریخچه دفن و سایر فاکتورها در دیاژنز موثر می باشند. فرآیندهای اصلی شامل فشردگی و انحلال فشاری، سیمانی شدن سیلیس و کسیت، کانی رسی و فلدسپات درجازا و تشکیل پوشش هماتیتی و تزریق و تلقیح می باشد.

فشردگی و انحلال فشاری

در مراحل اولیه فشردگی منجر به خروج آب و آرایش نزدیکتر دانه ها می شود. هنگامی که رسوب در ابتدا ته نشین کرده است، دانه های گرد شده و خوب جور شده ممکن است دارای آرایش مکعبی و سست با بیش از پنجاه درصد تخلخل باشند. فشردگی به سرعت تخلخل را به طور قابل ملاحظه ای به دلیل اینکه آرایش بیشتر می شود، کاهش می دهد. فشردگی بشتر بر اثر فشار لایه های بالایی باعث ایجاد شکستگی های موضعی و خمش در دانه های ضعیف می گردد. دانه های نرم نظیر دانه های سنگی گلی، در این مرحله فشرده شده و تغییر شکل می دهند.

نسبت دانه ها را می توان اندازه گیری کرد تا نشانه ای از میزان فشردگی به دست آید. در نزدیکی سطح زمین این مقدار در حدود 50 تا 60 درصد است و لیکن در بیشتر ماسه سنگهای مدفون شده، این مقدار تا 90 درصد یا بیشتر افزایش یابد. از مسائل مهم در طی دفن، انحلال دانه ها در نقاط تماس است.

اگر دانه ها دارای سختی و قابلیت انحلال یکسانی باشند، این حالت تولید تماس مضرّس بین دانه ها می کند و چنانچه یکی از دانه ها به طور ترجیحی حل شود، تماسهای مقعر - محدب تشکیل می شود. جائی که رسوب در مراحل اولیه و قبل از دفن عمیق، سیمانی شده باشد یا در جایی که مقدار ماتریکس زیاد باشد، انحلال فشاری در تماس دانه ها حداقل است، چون در این حالت مقدار وزن وارده پراکنده شده و تماس فشاری کاهش می یابد.

فلدسپات درجازا یا اتوژنز

اگر چه فلدسپاتها در بسیاری از ماسه سنگها به کانیهای رسی دگرسان شده یا به توسط کلسیت جانشین می شوند ولیکن در بعضی موارد، فلدسپات به فرم رشد ثانویه بر روی دانه های آواری فلدسپات رشد می کند. این حالت در فلدسپاتهای پتاسیم فراوان تر است و لیکن در دانه های آلبیت آواری نیز یافت می شود. برای تشکیل فلدسپات درجا، آبهای درون حفره ای قلیائی و غنی از Na یا K، AL و Si مورد نیاز است. این عناصر به مقدار زیادی از هیدرولیز و انحلال دانه های با پایداری کمدر داخل رسوبات، سرچشمه گرفته اند.

رشد ثانویه در فلدسپاتهای ماسه سنگهای قاره ایسنوزوئیک در آمریکای شمالی، که در بالا و پایین سطح آبهای زیرزمینی و در اعماق خیلی کم دفن شده اند، تشکیل شده است. در محیط های دفن عمیق ترآلبیتی شدن در پلاژیوکلازها و فلدسپاتهای پتاسیم آواری صورت می گیرد و احتمال Na مورد نیاز از تجزیه المکتیت به ایلیت تامین شده است.

کانیهای رسی و زئولیت های درجازا

ته نشینی کانیها و زئولیتها در یک ماسه سنگ بسیار حائز اهمیت است، زیرا این پدیده می تواند تأثیر زیادی بر روی تخلخل و نفوذپذیری بگذارد و ممکن است به طور موثری پتانسیل مخزنی را کاهش دهد. رس ممکن است به توسط آبهای درون حفره ای از لایه های متناوب گلی به طرف پایین در یک ماسه سنگ نیز نفوذ کند نفوذ شدید رس ها به طور موثری بافت رسوب را تغییر داده و مچوریتی بافتی و ترکیبی اولیه را کاهش می دهد.

ایلیت و کائولینیت از متداولترین کانیهای رسی در ماسه سنگها هستند، ولیکن مونتموریونیت، لایه های مختلف ایلیت مونتموریونیت و لایه های مختلط مونتموریونیت و لایه های مختلط مونتموریونیت - کلدیتنیز یافت می شود. کانیهای رسی درجازا به فرم سیمان های پر کننده حفرات و رس های حاشیه ای تا 50 میکرون ضخامت، در اطراف دانه ها یافت می شوند.

کمبود و یاد عدم وجود رسهای حاشیه ای در نزدیکی و در محل تماس دانه ها، نشاندهنده منشا دیاژنتیکی آنها می باشند. ته نشینی رسهای حاشیه ای معمولا اولیه یا از اولین حوادث دیاژنتیکی می باشد که اغلب قبل از رشد ثانویه کوارتز و سیمانی شدن کلسیت تشکیل می شود.

در برخی از رسوبات صحرایی سنوزوئیک این پوشش وسیع عمدتا از لایه های مختلف ایلیت - مونتموریونیت تشکیل شده است و تصور می شود که این مواد از محلولهای حاصل از آبشویی املاح کانیهای ناپایدار در محیط دفنی کم عمق ته نشین شده اند.

نوع کانی رسی موجود در پتانسیل مخزنی یک ماسه سنگ حائز اهمیت است. کائولینیت پر کننده حفرات باعث کاهش تخلخل یک ماسه سنگ می شود ولیکن تأثیر کمی در نفوذپذیری دارد، در حالی که ایلیت پر کننده حفرات بر اثر بستن دهانه منافذ، به طور قابل ملاحظه ای نفوذپذیری را کاهش می دهد، ولیکن تأثیر کمی در تخلخل دارد.

توالی ها و محیط های دیاژنتیکی

در تشکیل هر ماسه سنگی، توالی رویدادهای ژنتیکی می تواند به صورت ساده فقط با ته نشینی یک کانی انجام شود، یا اینکه به صورت بسیار پیچیده، در چندین مرحله ته نشینی، جانشینی و انحلال صورت گیرد. از فاکتورهای کنترل کننده روند دیاژنر در ماسه سنگها ابتدا محیط رسوبگذاری، ترکیب و بافت رسوب و سپس تأثیر شیمی آب درون حفرات، عمق دفن و زمان بالا آمدگی می باشد. سه رده اصلی ازمحیط دیاژنیکی نزدیک سطح زمین می توان تشخیص داد، که شیمی آبهای درون حفرات و فرآیند های همراه در هر یک از آنها متفاوت است.

این محیط ها عبارتند از دریائی، غیر دریائی گرم و مرطوب و غیر دریائی خشک و نیمه خشک. تعیین زمان نسبی رویدادهای دیاژنتیکی در ماسه سنگها در رابطه با شناسایی هیدروکربن ها حائز اهمیت است. چنانچه تخلخل یک ماسه سنگ در اثر سیمانی شدن از بین برود، ماسه سنگ نمی تواند به عنوان یک مخزن نفتی عمل کند. فرآیندهای دیاژنتیک در یک محیط آبی انجام می گیرد، بنابراین ورود نفت به دیاژنز خاتمه داده و از واکنش های بیشتر جلوگیری می کند.

مشاوره و اجرا صادرات واردات ترخیص
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>