اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی

دانلود زینگ
خانه اپلیکیشن زینگ سامانه صادرات و واردات فروشگاه خدمات اطلاعاتی
خدمات جانبی
تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

دانلود زینگ

جستجو
عضویت در سامانه صادرات، واردات، تجارت
گروه بازرگانی هومان پویان

آشنایی با انواع ماشین آلات راهسازی

1)تراکتورها و بولدوزرها

تراکتورازمهم ترین ماشین الات راه سازی وساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است هدف اولیه تراکتوربه جلوراندن ویا کشیدن اقسام بارها می‌باشد برروی تراکتورانواع لوازم مکانیکی را می توان نصب کرد لوازمی ازقبیل: بیل های مکانیکی ریپرها تیغه های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها نهرکن ها وغیره به علاوه ازتراکتوراستفاده های دیگری هم می‌کنند نظیرکشیدن اسکریپر واگن وغیره.

تراکتورها ازموتورهای دیزل که معمولا توربوشارژهستند نیرومی‌گیرند ودرانواع استاندارد ودندهاتوماتیک موجودهستند

همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است تراکتورها بردونوع کلی چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی می‌باشند.

ماشین

کاربرد

بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازمیان می توان به موارد زیراشاره کرد

  • 1) تصطیح زمین وپاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت
  • 2) ایجاد راههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگ لاخی
  • 3)جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد
  • 4)کمک به هل دادن اسکریپرها
  • 5)خش کردن خاک درخاکریزها
  • 6)پشته کردن خاک درکنارنهرهای ایجادشده
  • 7)تصطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی
  • 8) نگهداری راههای موقت خاکی
  • 9) پاک سازی گودالهای کف معادن

انواع تراکتورها

الف - تراکتورهای چرخ زنجیری

تراکتورهای چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی می‌شوند دربسیاری ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم است زیرا مقدارحداکثر نیروی کششی که یک دستگاه تراکتور می تواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدی موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضریت کشش سطح جاده ای که روی آن کارمی‌کنندمحدود می‌باشد وجود زنجیره ها باعث می‌شود که تراکتوربتواند درزمینهای با مقاومت فشاری کم وقدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد.

ماشین

ب- تراکتور چرخ لاستیکی

تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارهای نظیرآن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخوجوددارد نوع دوچرخ آن حتما باید بایک ماشین دیگر نظیراسکریپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل ودودیفرانسیل موجود است باین همه آسیب پذیری لاستیکهای این ماشینها درموقع کار درزمینهای دارای سنگهای تیزکه باعث بریده شدن لاستیک می‌شود استفاده ازآن را دراین نوع زمینها محدود می‌کند البته زنجیرها ی سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجوددارد که می توان برازدیاد اصطحکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابکار برد.

2)بیل های مکانیکی

بیل های مکانیکی ازاولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا" برای گود برداری درخاک وبارکردن آن با کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداری درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخریب اولیه می‌باشد.
بیل های مکانیکی ازسه قسمت اساسی تشکیل شده است: ارابه - قسمت اتاقک گردان روی ارابه وقسمت الحاقی جلوی ماشین.

ارابه یا شاسی - شاسی به دونوع تقسیم می‌شود شاسی چرخ زنجیری شاسی چرخ لاستیکی ( کامیون)
شاسی چرخ زنجیری با ثبات وقابل اطمینان برای اتاقک چرخنده فوقانی ایجاد می‌کند و قابلیت تحرک بسیارخوبی درمحل خاک برداری ایجاد می‌کند درضمن به دلیل سطح وسیع چرخها فشارکمی برروی خاک ایجاد می‌کند که امکان کاربرروی خاکهای سست را فراهم می‌کند درموارد ی که برحسب نوع خاک اصطحکاک بیشتری مورد نیازبوده ومسئله لغزندگی وجود داشته باشد نقش زنجیر درماشین اهمیت پیدا می‌کند درعوض اینگونه بیلها سرعت کمی دارند.

شاسی های چرخ لاستیکی دارای سرعت حرکتی بیشتری بوده ولذا برای کارهای کوچکی که تعداد سفرزیاد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدترند این نوع شاسی خودبردونوع است: نوع خود متحرک که ازاتاقک فرمان می‌گرد ونوع دیگرکه درقسمت عقب کامیون نصب می‌شود وآن را کامیونی میگویند؛ سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کیلومتر درساعت می‌رسد.

انواع بیلهای مکانیکی:

الف- بیل مکانیکی با جام معکوس

به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل - بیل پشت خم وبیل کششی.
این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند وبرای حفاری مناسبند.

ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی

این بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهای جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند.

ج- بیل کششی (دراگلاین)

بیل کششی دراگلاین ازیک اطاقک فرمان - جرثقیل - جام بیل کششی و کابلهای لازم جهت کنترلقسمتهای مختلف تشکیل شده است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر وخیلی پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهای مورد استفاده قرار می گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده وزمان سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین می‌باشد.

د- جرثقیل
جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و معمولا برای باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود. با اتصال دستگاههای مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از استفاده های دیگری نمود.جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که امروزه بیشتر هیدرولیکی می باشند.

3)اسکریپر

اسکریپرماشینی است که عمل بارگیری وحمل وتخلیه مواد خاکی در مسافتهای متوسط وزیادرا به تنهایی انجام

می دهد.

ماشین

اسکریپرازسه قسمت اصلی تشکیل شده است: قسمت بارگیر (جام) دیوار جلویی قسمت بارگیرودیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قسمت جام که معمولا سربازاست دارای یک تیغه برنده قابل تعویض درقسمت پایین می‌باشد این تیغه درحین بارگیری به داخل خاک نفوذمی‌کند وبا برش خاک آن را به داخل جام هدایت می‌کند. این قسمت قابل حرکت بوده ومی تواند پایین وبالابرود دراسکریپرها ی دارای بالابر قسمت بالابرجانشین دیواره جلویی جام می‌شود دیواره عقب جام یا دیواره تخلیه قابلیت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخلیه بارکمک می‌کند.

اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم می‌شوند، امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد می‌گیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل می‌شود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری باشند.

بعضی دیگر قسمتی ازیک تراکتوراسکریپرها هستند بدین معنی که یک تراکتورتک محوره یک اسکریپر تک مجوره رامیکشد اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده می‌شوند زیرا اینگونه تراتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده می‌شود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده می‌شوند به انواع زیرتقسیم بندی می‌شوند

1)تک موتوره دومحوره

2)سه محوری

3)دودیفرانسیل

4)اسکریپرهای دوموتوره ( TANDEM-POWERED)

5)اسکریپرهای دارای بالابر(ELEVATING)

6)فشاری - کششی (PUSH - PULL)

اسکریپرهای تک موتوری دومحوری ازیک تراکتورتک محوره استفاده می‌کنند وبه دلیل مسئله تعادل این تراکتوربدون اسکریپرمربوطه قادربه حرکت نیست اسکریپرهای سه محوری توسط یک تراکتورکشیده می‌شوند ماشنیهای چند دیفرانسیلی دارای چرخهای گردنده دراسکریپرودرتراکتورهستند اسکریپرهای دوموتوره دارای موتورهایی چداگانه برای حرکت اسکریپروچرخهای گردان آن می‌باشد اسکریپرهای دارای بالابردارای یک بالابرنردبانی درجلوی جام بوده ودرعمل کندن وانتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک می‌کند دراین نوع اسکریپرها به دلیل قدرتی که بالابر به اسکریپرمی دهد به تراکتورکمکی جهت بارگیری احتیاجی نیست

ماشین

4)لودرها

بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته می‌شود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاری ازکارها رانجام دهد.

لودرموارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازآنها عبارتند ازایجاد خاکریزها حفاری زیرزمین بناهاپرکردن خندقها وخاکریزی اطراف لوله های کارگذاشته شده درکانالها بارکردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن وحمل مصالح ساختمانی به ماشین لودرمی توان انواع ملحقات را نصب کرد وکاربردهای دیگری ازآن گرفت نظیربرف روب کانال کن لوله برلوله گذار جرثقیل لیفت تراک

الف - لودرچرخ لاستیکی

این لودرها دراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته می‌شود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد فشاروارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومی توان این فشار را با تغییرمیزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکهاوجوددارد.

درضمن درزمینهای خیس وگل آلود نیزکارکردن بالودرچرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که می توان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کاربرد نوعی ازلاستیکهای جدید ساخته شده اند که دارای عاجهای خیلی ضخیمی هستند ومی توانند درمناطق سنگی کارکنند.

کشتیرانی
حمل زمینی
وانت
حمل هوایی
مطالب مرتبط:
مخفی کردن >>