فارسیEnglishالعربیةTurkishрусский

صنایع دینه ایران

dineh iran

 مجتمع صنایع دینه ایران تولید کننده آن دسته از داروهای گیاهی است که اثر درمانی آن دارای پشتوانه محکم علمی در کتب رفرنس بین المللی می باشد. به همین دلیل در جهت بکارگیری نوع دارویی گیاه، کشت بسیاری از گونه های گیاهی در بخش کشت نباتات دارویی وابسته به این مجتمع انجام می گیرد و بسیاری از مراحل اساسی برداشت، خشک کردن، تهیه مشتقات گیاهی مانند عصاره گیری و اسانس گیری تا تبدیل به فرم دارویی قابل مصرف (شربت، قرص و کپسول، کرم، پماد و ژل) تحت نظارت آزمایشگاههای کنترل فیزیکی و شیمیایی، آنالیز مواد موثره و کنترل میکروبی مجتمع صنایع دینه ایران صورت می گیرد.

 تماس با ما 
تلفن:
ایمیل:
info@dinehiran.ir
 کلمات کلیدی